KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO III STOPIEŃ (kod według klasyfikacji zawodu 121101*)

Formularz zgłoszeniowy  

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

III STOPIEŃ (kod według klasyfikacji zawodu 121101*)

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie odpowiednich umiejętności:

  • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
  • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych związanych m.in. z leasingiem, nieruchomościami inwestycyjnymi, instrumentami finansowymi, kontraktami długoterminowymi oraz odroczonym podatkiem dochodowym,
  • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
  • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
  • sporządzanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań oraz przeprowadzanie ich analizy,
  • kontrolowanie poprawności ustalania zobowiązań podatkowych, sporządzania deklaracji i innych formularzy podatkowych,
  • interpretowanie i właściwe stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego i gospodarczego,
  • zarządzanie finansami jednostki i stosowanie nowoczesnych narzędzi systemów informacyjnych.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

-zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub

-zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub

-certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub

-tytułem magistra o specjalności rachunkowości lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia lub

-tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program nauczania:

 Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych:
Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - 72 godziny lekcyjne
Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne
Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne
Moduł IX Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne
Moduł X Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

MODUŁ VI   ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT

1. Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
2. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
3. Odroczony podatek dochodowy
4. Wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych
5. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6. Kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych
7. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych
8. Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych
9. Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

MODUŁ VII   RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZADCZEJ I ZARZADZANIA FINANSAMI

1. Rachunek kosztów
2. Podstawy rachunkowości zarządczej
3. Podstawy zarządzania finansami

MODUŁ VIII  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

1. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
2. Rachunek przepływów pieniężnych
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4. Sprawozdanie z działalności
5. Konsolidacja sprawozdań finansowych
6. Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej

MODUŁ IX   PRAWO PODATKOWE - Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
2. Podatek od towarów i usług - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
3. Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
4. Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

MODUL X   PRAWO GOSPODARCZE - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
2. Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Czas trwania kursu wynosi 204 godzin lekcyjnych w tym egzamin (4 godziny). Zajęcia odbywać się będą w piątki od 16.00 - max. 20.30 i soboty od 8.30 - max. 16.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi:
3300,-zł (trzy tysiące trzysta złotych)
2970,-zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) - dla członków wspierających SK

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Egzamin na głównego księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 4 godziny lekcyjne. 

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia  i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP  wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

KREDYT BANK S.A. I ODDZIAŁ KOSZALIN

Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Polecamy