KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I STOPIEŃ (kod według klasyfikacji zawodu 331301*)

Formularz zgłoszeniowy  

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie osoby do pracy w charakterze księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez zdobycie  umiejętności:

 • posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego,
 • znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT i podatkami dochodowymi oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby: posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program nauczania:

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

MODUŁ I PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

 1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

MODUŁ II WYBRANE ZAGADNIENIA PUBLICZNOPRAWNE

 1. VAT - ogólne zasady podatku
 2. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
 3. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 4. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
 5. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Czas trwania kursu wynosi 82 godzin lekcyjnych zajęć  dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) w tym egzamin (2 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w piątki w godz. 16.00 - max 20.30 i soboty w godz. 8.30 - max 16.00. 

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszt pomocy naukowych (skryptów) wynosi:

1500,-zł (tysiąc pięćset złotych)
1350,-zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) - dla członków wspierających SK

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Forma zaliczenia kursu jest obecnośc przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pisemny egzamin.

Egzamin na księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 2 godziny lekcyjne. 

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

*Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

Santander Bank Polska Oddział w Koszalinie

Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Polecamy

  • Świat Księgowych