OPTYMALIZACJA PODATKOWA - zmiany obowiązujące od 2016r. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  


OPTYMALIZACJA PODATKOWA - zmiany obowiązujące od 2016r. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

termin uzależniony od ilości zgłoszeń

Koszalin siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148 

od godz. 9.00 do 14.30 


PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wyłączenie obowiązku uzasadniania korygowanych deklaracji
2. Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
3. Zmiany w przepisach o wydawaniu interpretacji indywidualnych
4. Nowe przepisy o pełnomocnictwach
5. Umożliwienie opłacania podatków kartą płatniczą oraz przez inne osoby niż podatnik
6. Rozszerzenie stosowania zasady zachowania właściwości przez organy właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej
7. Wprowadzenie możliwości wyznaczania „wiodących" organów podatkowych
8. Umożliwienie przejmowania postępowań przez urzędy kontroli skarbowej
9. Umożliwienie organom podatkowym wydawania nowych rodzajów decyzji określających
10. Zmiany w przepisach o szacowaniu podstawy opodatkowani
11. Umożliwienie ustanowienia hipoteki przymusowej na współwłasności prawnych
12. Nowy rodzaj decyzji w sprawie zwrotu nienależnego wynagrodzenia płatników oraz inkasentów
13. Zmiany w wysokości stawki odsetek za zwłokę
14. Wprowadzenie zasady, że dokonana wpłata zaliczana jest w pierwszej kolejności na koszty upomnienia oraz wyłączenie stosowania zaokrągleń przy naliczaniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku
15. Zmiany w przepisach o przedawnieniu, nadpłacie.
16. Umożliwienie udzielania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w formie dokumentu elektronicznego
17. Wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o bezskuteczności korekty deklaracji
18. Nałożenie na organy administracji obowiązku współdziałania, udzielania informacji oraz pomocy organom podatkowym
19. Zmiany w przepisach o orzekaniu o odpowiedzialności osób trzecich
20. Zmiany w przepisach o doręczaniu pism
21. Umożliwienie wskazania w wezwaniu, że dokumenty mogą być przedłożone w formie elektronicznej
22. Zmiany w przepisach o dostępie strony do akt sprawy
23. Rozszerzenie zakresu możliwości stosowania: kar porządkowych, czynności sprawdzających oraz uprawnienia korygowania deklaracji przez organy podatkowe
24. Zmiany w przepisach dotyczących kontroli podatkowej
25. Nowe rodzaje zaświadczeń oraz umożliwienie ich doręczania w formie dokumentu elektronicznego


Wykładowca: Magdalena Adamkiewicz (ekspert podatkowy)

praktyk, trener, posiada doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi: z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, kontroli podatkowej i skarbowej, a także rachunkowości i finansów. Od 2006r. prowadzi szkolenia m.in. w Środkowopomorskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej oraz w szkołach policealnych. Od 2003r. zajmowała się praktycznym stosowaniem przepisów prawa podatkowego wykonując pracę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie na stanowisku Inspektor w dziale podatku VAT oraz od 2008r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie w dziale Kontroli podatkowej na stanowisku Komisarz skarbowy. Obecnie od 2015r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe
 

Koszt szkolenia   284zł. za jedną osobę/  256zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych  (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu) .

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Serdecznie zapraszamy


 

Polecamy

    • Świat Księgowych