Obowiązki płatnika w zakresie rozliczenia rocznego z tytułu PDOOF za 2017r. -obowiązujące regulacje oraz zmiany w 2018r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (POBIERZ )   

Obowiązki płatnika w zakresie rozliczenia rocznego z tytułu PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH za 2017 rok

oraz najważniejsze zmiany w 2018r.

 

18 STYCZNIA 2018r.

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP O/O w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148

od godz. 9.00 do 14.30

Program szkolenia:

1. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – źródła prawa, podstawowe pojęcia i definicje.

2. Przychody pracowników – opodatkowane i zwolnione (problematyka, zasady poboru podatku i zaliczek na podatek):

 • wynagrodzenia pieniężne i niepieniężne,

 • świadczenia rzeczowe finansowane przez pracodawcę,

 • świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS i innych źródeł,

 • podróże służbowe a PIT,

 • przychody zwolnione z opodatkowania,

 • pobór i wpłata zaliczek od wysokich wynagrodzeń pracowników,

 • rozliczenia z byłymi pracownikami.

3. Świadczenia nieodpłatne w świetle przepisów podatkowych i orzecznictwa:

 • wyrok TK dot. nieodpłatnych świadczeń i jego dalsze konsekwencje,

 • samochód służbowy używany do celów prywatnych,

 • zakwaterowanie pracowników wykonujących pracę poza miejscem zamieszkania,

 • spotkania okolicznościowe, integracyjne, wycieczki,

 • pakiety medyczne, ubezpieczenia, itp.

4. Przychody inne niż z tytułu pracy – zasady rozliczania przez płatnika:

 • umowy zlecenia i o dzieło,

 • obcokrajowcy,

 • członkowie zarządów i rad nadzorczych osób prawnych, w tym spółek państwowych i komunalnych,

 • prawa autorskie.

5. Dokumentacja podatkowa płatnika związana z poborem podatku i wpłatami zaliczek na podatek – kalendarz płatnika, oświadczenia, deklaracje i informacje składane płatnikowi, podatnikowi i organowi podatkowemu:

 • PIT-8AR,

 • PIT-4R,

 • PIT-40A, PIT-11A,

 • PIT-11, PIT-8C, IFT-1R,

 • likwidacja PIT-12 i PIT-40.

6. Odpowiedzialność płatnika a odpowiedzialność podatnika za prawidłowe obliczenie, pobranie i wpłatę podatku lub zaliczek na podatek.

7. Zmiany w przepisach podatkowych po 01.01.2018r. i ich konsekwencje dla płatników:

 • nowa kwota wolna od podatku PIT,

 • zwiększenie limitów świadczeń z ZFŚS wolnych od podatku,

 • koszty uzyskania przychodu dla twórców,

 • finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 • zapomogi,

 • należności po zmarłym pracowniku – zniesienie limitu zwolnienia,

 • nowa kwota zwolnienia dla nagród  i wygranych.

8. Dyskusja i pytania.

 Wykładowca: Marcin Kucharek

praktyk, trener, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu między innymi: kontroli podatkowej i skarbowej, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także rachunkowości i finansów.
Od 2008r. pracownik administracji podatkowej, gdzie zajmował się m.in. obsługą podatników w zakresie rejestracji i ewidencji (w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie), kontrolą skarbową (w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze w 2010r.) i kontrolą podatkową (w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie od 2010r. do chwili obecnej). Aktualnie zajmuje stanowisko starszego eksperta skarbowego.Od 2017r. zajął się działalnością dydaktyczną – aktualnie prowadzi zajęcia w szkole policealnej na kierunku technik rachunkowości


 Opłata za szkolenie:   270zł. za jedną osobę/  243zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

 Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu – dane wymagane do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnia z rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na adres email:  szkolenia@koszalin.skwp.pl, fax 94/346-38-27 lub listownie.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

  Bank Zachodni WBK

  nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 
Serdecznie zapraszamy           

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy