PODATEK DOCHODOWY (CIT i PIT)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH (PIT/CIT) zmiany wprowadzone w 2017 r. oraz zmiany obowiązujące od 01.01.2018 r.

Termin: 07.03.2018 r.
od 9.00 do 14.30
Miejsce szkolenia: siedziba SKwP O/O w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148

PROGRAM SZKOLENIA: 

1.  Zmiany w podatku dochodowym PIT/CIT w 2017 r.:

-płatności gotówkowe powyżej 15.000 zł - ograniczenia w zakresie ujmowania w kosztach podatkowych,

-zmiany obowiązujące od 12.08.2017 r.:

a) nowe regulacje dotyczące jednorazowej amortyzacji mające zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 01.01.2017 r.

b) likwidacja obowiązku poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych. 

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od 01.01.2018 r. - wybrane zagadnienia:

-modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC),

-modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (obniżenie, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK, obniżenie wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych, obniżenie poziomu dochodowości PGK),

-doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski,

-modyfikacja przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji,

-wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości,

-wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów    uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,

-zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez wyeliminowanie z tej straty kwoty nieodliczonego podatku VAT,

-doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności oraz strat ze zbycia wierzytelności,

-modyfikacja przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych poprzez m.in. rozciągnięcie go na przypadki przekazania takich rzeczy nieodpłatnie,

-podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów,

-wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tzw. nagród z zysku,

-wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usług prawnych itp.) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych

-zmiana kategorii przychodów zwolnionych z opodatkowania 19% podatkiem u źródła

-brak obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy

3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. - wybrane zagadnienia: 

- doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski,

- nowe zwolnienia podatkowe,

- przychody uzyskane ze zbycia wierzytelności,

- zasady określania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia wierzytelności 

- koszty podatkowe w przypadku wniesienia wierzytelności aportem

- uznanie za koszt podatkowy straty ze zbycia wierzytelności jedynie w kwocie netto,

- podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów,

- wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i WNiP otrzymanych nieodpłatnie,

- wyłączenie z kosztów podatkowych amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości, jeżeli uprzednio prawa te i wartości były przez podatnika nabyte lub wytworzone a następnie zbyte – w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia,

- wprowadzenie zasad opodatkowania programów motywacyjnych,

- wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne,

- zmiany w zakresie ulg podatkowych:

a) odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa,

b) wydatki na utrzymanie psa asystującego nie tylko dla osób zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa,

c) poszerzenie grona osób mogących skorzystać z odliczenia wydatków na przejazdy osób niepełnosprawnych

d) podwyższenie limitu dochodów osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu

4. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia CIT/PIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji podatkowych.

Wykładowca:  Anna Dziura

Praktyk, trener ,wykładowca ,były pracownik RIO w Koszalinie - pracownik wydziału analiz i kontroli, były pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin - pracownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; były pracownik Drugiego Urządu Skarbowego w Koszalinie - komisarz skarbowy w komórce kontroli podatkowej. Jako pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin, zajmowała się orzekaniem w II instancji w zakresie podatków dochodowych (sporządzanie decyzji w sprawach odwoławczych, odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, uczestniczyła jako pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w wokandach przed WSA). Jako pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego zajmowała się kontrolą podatkową przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT; Prowadzi wykłady z zakresu podatków dochodowych i Ordynacji podatkowej na Politechnice Koszalińskiej na Studiach Podyplomowych "SystemyPodatkowe" od 2009r. w/w studia noszą nazwę "Podatki i Doradztwo Podatkowe". Od 2009r.:- prowadzi wykłady z zakresu systemów podatkowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych " Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu; Prowadziła również w 2009r., i w 2010r. wykłady w ramach projektu organizowanego przez Koszalińską Agencję. Od 2010r., współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział Okręgowy w Koszalinie prowadząc wykłady w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT; oraz poprzez SK o/Koszalin wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Od 5 lat współpracuje w zakresie szkoleń z Zachodniopomorskim Oddziałem Doradców Podatkowych w Szczecinie. Prowadzi wykłady na rzecz firmy univers Jacyno, Modzelewski ECDiDP z W-wy, Wektora Wiedzy - Rzeszów. Obecnie prowadzi własna frmę szkoleniową i biuro


Opłata za szkolenie:   297zł. za jedną osobę/  267 zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

 Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu – dane wymagane do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na adres e-mail:  szkolenia@koszalin.skwp.pl, fax 94/346-38-27 lub listownie.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

  Bank Zachodni WBK

  nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 
Serdecznie zapraszamy

 

  
 

 

Polecamy