PRAWO PRACY- zmiany

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  


 PRAWO PRACY - omówienie zmian na 2017 oraz 2018 rok

w dniu 23 lutego 2018r.  

od 09.00 do 14.30

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP w Koszalinie ul. Zwycięstwa 148 (I piętro) 


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu
1. Zakres podmiotowy - do kogo skierowane są nowe regulacje
2. Zakres rzeczowy - jakie czynności regulowane są postanowieniami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
3. Stawka godzinowa oraz pozostałe systemy wynagradzania
4. Termin wypłaty wynagrodzenia za wykonane czynności, świadczone usługi
5. Ustalenie sposobu potwierdzania godzin poświęconych na realizację zlecenia lub świadczenia usługi
6. Nowe uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Pracy wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

II. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - kolejne nowości od 2017r.
1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy
2. Potwierdzanie okresów zatrudnienia na podstawie umów terminowych i bezterminowych
3. Wypełnianie świadectwa pracy po zmianie rozporządzenie w sprawie wydawania świadectw pracy
4. Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, działalność socjalna po 01.01.2017r.
5. Nowe terminy odwołań od oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy

III. Nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych 

IV. Co jeszcze? Czyli kolejne zmiany w 2017r.
1. Skrócenie wieku emerytalnego po 01.10.2017r.
2. Jaka jest ochrona wynikająca z art. 39 kodeksu pracy
3. Czy ochrona przedemerytalna może trwać po osiągnięciu wieku emerytalnego ?
4. Co z pracownikami objętymi już ochroną przedemerytalną - omówienie przepisów przejściowych
5. Przewidywane zmiany ustawy o związkach zawodowych

 

Wykładowca: Agnieszka Dobrodziej - radca prawny OIRP w Bydgoszczy,( Bd-942), wykładowca akademicki z 20 letnią praktyką w zakresie prawa, specjalista z zakresu prawa pracy.
 

Koszt szkolenia   286zł. za jedną osobę/  256zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu) .

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Serdecznie zapraszamy

 

 

Polecamy