PRAWO PRACY- zmiany

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  


 PRAWO PRACY - kompendium zmian w prawie pracy 

w 2017r. oraz planowanie zmiany w 2018 r.

w dniu 23 lutego 2018r.  

od 09.00 do 14.30

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP w Koszalinie ul. Zwycięstwa 148 (I piętro) 


PROGRAM SZKOLENIA:

Minimalna stawka godzinowa a minimalne wynagrodzenia za pracę?

1. Stawka godzinowa przy umowie cywilnoprawnej w 2018 r.? 

2. Jakie umowy cywilnoprawne będą wyłączone od zastosowania stawki minimalnej?

3. Podmioty bedące adresatami nowych przepisów.

4. Sposób wynagradzania ustalony przez strony a obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej? 

5. Termin wymagalności świadczenia przy umowie zlecenia zawartej na czas dłuższy niż miesiąc.

6. Nieterminowa wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej?

7. Wykonywanie umowy cywilnoprawnej jest przez kilka osób lub powierzenie ich wykonania osobie trzeciej. Komu wypłacać wynagrodzenie?

8. Potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi.

9. Nowe przepisy a stare umowy.

10. Nowe uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie egzekwowania nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

11. W jaki sposób będzie można zakwestionować roztrzygnięcie PIP?

12. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.  

Wydawanie świadectw pracy od 2017 r.:

1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy:

- jak wydawać świadectwa pracy potwierdzające zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych i bezterminowych,

- jak wypełniać świadectwo pracy po zmianie rozporządzenia w sprawie wydawania świadectw pracy (urlop ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, dodatkowe uprawnienia pracowników)?

- w jakich sytuacjach należało wydać świadectwo pracy do 30 czerwca 2017 r. za zakończone okresy zatrudnienia przed 2017 r. 

Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy po zmianach w 2017 r.

1. Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, działalność socjalna po 01.01.2017 r.

2. Nowe terminy odwołań od oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy. 

Zmiany w przepisach prawa pracy w związku z obniżeniem wieku emerytalnego:

- jaka jest ochrona wynikająca z art. 39 kodeksu pracy?

- czy ochrona emerytalna może trwać po osiągnięciu wieku emerytalnego?

- przepisy przejściowe czyli co z pracownikami już objętymi ochroną i nie tylko? 

Co czeka strony stosunku pracy w 2018 r.?

1. Elektronizacja akt osobowych - regulacja na wyrost?

2. Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy:

- mobbing - nowe podejście

- modyfikacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu

- uprawnienia rodzicielskie nie tylko dla rodziców, czyli zwiększenie uprawnień związanych z rodzicielstwem

- świadectwa pracy - nowe terminy sprostowania

- orzeczenie sądu zastępujące świadectwo pracy

- nowe terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy 

3. Propozycje Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, czyli co znajdziemy w marcu 2018 r. w rządowym projekcie zmian w kodeksie Pracy:

- zatrudnienie etatowe i nieetatowe. Czy spowoduje to całkowitą rezygnację z umów zleceń?

- nowe podejście do wymiaru urlopu wypoczynkowego

- jeden wymiar urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników

- termin, w którym należy wykorzystać urlop wypoczynkowy

- praca podczas urlopu

- co z urlopem na żądanie?

- co z urlopem wypoczynkowym w okresie zatrudnienia?

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - jakie zmiany?

- obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych - czy przejdzie do historii?

- premia uznaniowa mniej uznaniowa 

Zmiany w przepisach prawa pracy w związku z ograniczeniem handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w 2018 r. 

1. Nowe zasady ograniczenia handlu i wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych.

2. Kto może pracować w placówce handlowej, kogo dotyczą zakazy w dni świąteczne?

3. Dopuszczalność pracy w handlu - branże, specyfika pracy.

4. Sankcje karno-administracyjne za złamanie zakazu. 

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowe certyfikaty w 2018 r.

1. Nowe zasady zatrudnienia tymczasowego. Nowe limity 18 miesięcy. Co zrobić po 31.12.2018 r.

2. Outsourcing czy praca tymczasowa? Jak nie narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową.

3. Usługi pośrednictwa pracy - nowe formy i zasady funkcjonowania agencji zatrudnienia. 

Jak przygotować się do pierwszej kontroli PIP 2018 r. - Nowa metodyka kontroli. Co sprawdza inspektor pracy?

1. Stosunek pracy - umowa o pracę. Dopuszczalność zatrudnienia cywilnoprawnego.

2. Czas pracy - rozkłady i systemy czasu pracy w 2018 r.

3. Wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Legalność zatrudnienia obywateli polskich.

5. Urlopy wypoczynkowe. 

Koszt szkolenia :   286zł. za jedną osobę/  256zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu) .

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:


Bank Zachodni WBK

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000


Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

           - nowe podejście do wymiaru urlopu wypoczynkowego


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 Polecamy