Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM.

Zmiany w przepisach prawa, aspekty prawne i kontrolne. Zagadnienia praktyczne. Delegowanie do pracy zagranicą.

w dniu 25 kwietnia 2018r.

od 9,00 do 14,30  

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP O/O w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy prawa regulujące zagadnienia zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom.

 • Omówienie podstawowych przepisów prawa w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy, wymogi materialne i formalno – prawne, administracyjne, przepisy sankcyjne.

2. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP.  Wymagane dokumenty – nowe formularze.  Aspekty praktyczne. Nowe problemy.

 • Formalności związane ze złożeniem wniosku –   w jakim urzędzie składamy wniosek( właściwość miejscowa),  treść wniosku, koszty.
 • Wymogi formalne – KPA,
 • Uzupełnianie braków formalnych,
 • Obowiązki meldunkowe,
 • Czasookresy  procedury administracyjnej,

 3. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Wymagane dokumenty – nowe formularze. Aspekty praktyczne.  Obowiązki podmiotu powierzającego pracę. Nowe problemy.

 •  Formalności związane ze złożeniem wniosków –   w jakim urzędzie składany jest  wniosek( właściwość miejscowa),  treść wniosku, koszty.
 • Wymogi formalne – KPA,
 • Uzupełnianie braków formalnych,
 • Czasookresy procedury administracyjnej,
 • Środki odwoławcze – odmowa udzielenia zezwolenia.

4. Rodzaje tytułów pobytowych.

 •  Rodzaje wiz. Na jakiej  wizie można wykonywać pracę?,  co się dzieje jak wiza wygaśnie, liczenie terminów wynikających z wizy.
 • Ruch bezwizowy – nowe przepisy.
 • Karty pobytu – rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie.
 • Cudzoziemiec w procedurze- „stempel w paszporcie”,

5. Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP,  po zmianach w 2018 r.  Nowa procedura uproszczona   w zakresie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

 •  Zezwolenia na pracę sezonową – nowość!(zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury)
 • Zezwolenia na pracę – typy zezwoleń,
 • Jednolite zezwolenia na pobyt i pracę,
 • Modyfikacje zezwoleń na pracę. Przedłużenie.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń.
 • Nowe obowiązki wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego,

6. Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP.

 • Zatrudnienie pracownicze – kodeksowe umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nowelizacja umów o pracę, czy cudzoziemiec może mieć zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony?
 • Zatrudnienie cywilnoprawne – rodzaje umów cywilnych, przepisy kodeksu cywilnego,
 • Delegowanie cudzoziemców do pracy za granicę. Procedury poświadczania formularzy A1. Aspekty praktyczne.
 • Wynagrodzenie cudzoziemca. Zmiany przepisów.
 • Stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. – zagadnienia ustawowe.

7. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 • Podział  ze względu na kraj  pochodzenia cudzoziemca: obywatel UE i EFTA, obywatele państw trzecich,
 • Uprawnienie cudzoziemca do pracy bez zezwolenia – zakres podmiotowy,
 • Zwolnienia z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę,

8. Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca.

 • Wymogi prawa pracy – rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca,
 • Wymogi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP,

9. Uprawnienia inspektora pracy PIP w zakresie kontroli cudzoziemców,

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy  kontroli.
 • Środki prawne.
 • Stosowane  sankcje  wobec podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca- odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu powierzającego pracę, rodzaje kar  i ich wysokość.
 • Powiadomienia  do Wojewody i Straży Granicznej.
 • Konsekwencje prawne  powiadomień  w stosunku do podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca – decyzje administracyjne. 

10. Nowe zasady delegowania pracowników  do pracy w ramach Unii Europejskiej. Delegowanie z terytorium RP i na teren RP – przepisy wspólnotowe.

 • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – regulacje ustawowe.
 • Delegowanie pracowników na teren Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarii,
 • Delegowanie pracowników  z zagranicy do Polski – obowiązki pracodawcy zagranicznego z terenu UE i z państw trzecich.
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy i dyrektywy unijne.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom pracowników migrujących.
 • Praca w kilku państwach – zasady podlegania ustawodawstwu.Podróż służbowa a oddelegowanie. 

Wykładowca: Agnieszka Dobrodziej - radca prawny OIRP w Bydgoszczy,( Bd-942), wykładowca akademicki z 20 letnią praktyką w zakresie prawa, specjalista z zakresu prawa pracy.
 

Koszt szkolenia   285zł. za jedną osobę/  255zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych  (podając datę i miejsce urodzenia oraz pesel osób biorących udział w szkoleniu) .

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Polecamy