BILANS DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

BILANS 2018 DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (szkolenie dwudniowe)

TERMINY:

I DZIEŃ: 23 listopada 2018 r. - PODATKI
II DZIEŃ: 30 listopada 2018 r.
 - RACHUNKOWOŚĆ

godz.: 8:00 - 14:30 (8 godz. lekcyjnych) 

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin 

WYKŁADOWCY:

Anna Dziura (PODATKI) 

Artur Przyszło (RACHUNKOWOŚĆ)

DZIEŃ I – (23 listopada 2018 r. godz. 8.00 – 14.30) 

PŁATNIK W PODATKU DOCHODOWYM - (8 godz. lekcyjnych): 

PROGRAM:  

1. Źródła przychodów:

- przychody ze stosunku pracy (m.in. rodzaje świadczeń zaliczanych do przychodów ze stosunku pracy, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku – w jakich sytuacjach płatnik musi pobrać zaliczkę, a w jakich nie).

2. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:

- umowy zlecenia,

- umowy o dzieło,

- koszty w wysokości 50% – stanowiska organów podatkowych,

- przychody członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych (m.in. szkolenia, ubezpieczenia OC, samochody).

3. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.

4. Przychody z innych źródeł:

- prezenty dla pracowników, umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

5. Przychody zwolnione z opodatkowania:

- m.in. świadczenia związane z BHP,

- diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia,

- zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów;

- odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania,

- świadczenia z funduszy związków zawodowych,

-  kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania,

- ekwiwalenty za używane przez pracowników materiały, stanowiące ich własność.

6. Koszty uzyskania przychodów:
-
koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r.),

- koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian),

- zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.

7. Obowiązku płatnika związane z zamknięciem roku.

8. Planowane zmiany  w zakresie rozliczeń rocznych.

9. Zmiany planowane w  od 01.01.2019 r. 

PROWADZĄCY: ANNA DZIURA (Specjalista z dziedziny podatków dochodowych):

Praktyk, trener ,wykładowca, były pracownik RIO w Koszalinie – pracownik wydziału analiz i kontroli, były pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin – pracownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; były pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie - komisarz skarbowy w komórce kontroli podatkowej. Jako pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin, zajmowała się orzekaniem w II instancji w zakresie podatków dochodowych (sporządzanie decyzji w sprawach odwoławczych, odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, uczestniczyła jako pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w wokandach przed WSA). Jako pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego zajmowała się kontrolą podatkową przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT; Prowadzi wykłady z zakresu podatków dochodowych i Ordynacji podatkowej na Politechnice Koszalińskiej na Studiach Podyplomowych "Systemy Podatkowe" od 2009r. w/w studia noszą nazwę "Podatki i Doradztwo Podatkowe". Od 2009r.:- prowadzi wykłady z zakresu systemów podatkowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych " Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu; Prowadziła również w 2009r., i w 2010r. wykłady w ramach projektu organizowanego przez Koszalińską Agencję. Od 2010r., współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział Okręgowy w Koszalinie prowadząc wykłady w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT; oraz poprzez SK o/Koszalin wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Od 5 lat współpracuje w zakresie szkoleń z Zachodniopomorskim Oddziałem Doradców Podatkowych w Szczecinie. Prowadzi wykłady na rzecz firmy univers Jacyno, Modzelewski ECDiDP z W-wy, Wektora Wiedzy – Rzeszów. Obecnie prowadzi własna firmę szkoleniową i biuro. 

 

DZIEŃ II – (30 listopada 2018 r. godz. 8.00 – 14.30) :

PRZYGOTOWANIE I ZAMKNIĘCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018 - (8 godz. lekcyjnych): 

PROGRAM: 

1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok:

 1. harmonogram czynności,

 2. podział zadań i odpowiedzialność.

2. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji za 2018 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”,

 1. termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,

 2. termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,

 3. termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,

 4. inwentaryzacja kont pozabilansowych,

 5. inwentaryzacja aktywów obcych,

 6. dokumentowanie spisu z natury,

3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:

 1. aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,

 2. wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,

 3. odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,

 4. wycena pozostałych aktywów i pasywów,

 5. rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

4. Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.

5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:

 1. zasady sporządzania bilansu,

 2. metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,

 3. omówienie poszczególnych pozycji aktywów,

 4. omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

6. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):

 1. zasady sporządzania rachunku zysków i strat,

 2. sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,

 3. zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,

 4. sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,

 5. zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,

 6. metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:

 1. zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,

 2. omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,

 3. omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,

 4. technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

8. Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.

9. Podsumowanie:

 1. omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,

 2. wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,

 3. odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych. 

PROWADZĄCY; ARTUR PRZYSZŁO (Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej):

Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń (ponad 1500 godzin pracy trenerskiej) z zakresu  tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CENA

595 zł/os. (cena za udział w jednym module: 300 zł/os.)

535 zł/os.- dla członków wspierających SK (warunek opłacona składka)

ZAKOŃCZENIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
 • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

 

 

 

 

 

Polecamy

  • Świat Księgowych