Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

Formularz zgłoszeniowy     

zapraszamy Państwa na wyjazdowy kurs

 

dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych 

w dniach 01.10 – 05.10.2018 r.

 w hotelu Green Park Conference Centre w SerockU

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

 

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,

 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,

 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

 

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych.

 2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.

 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

 8. Ryzyko w usługach księgowych.

 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

  Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.        

   Sposób i forma zaliczenia:

  Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

  Warunki uczestnictwa w kursie:

 • uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1804,00 zł),

 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

   Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:

 • 4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,

 • całodzienne wyżywienie,

 • szkolenie wraz z materiałami,

 • egzamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93 lub z Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl, tel. 22 521 32 91

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek:  

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi:

ustawiczne doskonalenie zawodowe:

 

 

 

Polecamy

  • Świat Księgowych