DOKUMENTACJA PRACOWNICZA - najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA -

najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 roku !!!

Terminy:

16 stycznia 2019 r. - KOSZALIN - nabór zamknięty !

17 stycznia 2019 r. - SŁUPSK 

NOWY NABÓR: 12 luty 2019 r. - Koszalin

Miejsce szkolenia w Koszalinie: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148 

Miejsce szkolenia w Słupsku: Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 B

godz. 9:00 - 14:30 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych),
3.
Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
4.
Zasady ochrony danych osobowych pracowników według RODO
5. Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny:
    - teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019 r.
6. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników – jakie są wymagane.
7. Dokumenty tworzone w trakcie  zatrudnienia pracownika:
       - umowa o pracę - zasady określania miejsca wykonywania pracy,  informacje o warunkach zatrudnienia (art.    29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów i przepisami  BHP, aneksy do umów, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie,  zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające.
8. Dokumentacja kar porządkowych -  tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych  zgodnie z nowymi przepisami.
9.
Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika: porozumienie stron, dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,  dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.
10.
Nowe zasady numerowania dokumentów
11.
Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
12.
Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia.
13. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019 r. obejmująca;
      - ewidencję czasu pracy;
      - kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
      - kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego itp.
14.  Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy z tym związane.
15. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej oraz zasady przenoszenia dokumentacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
16. Digitalizacja akt osobowych.
17.
Skrócenie czasu przechowywania teczek akt osobowych i obowiązki wobec ZUS po skróceniu tego okresu.
18.
Zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości (imienne raporty miesięczne).
19.
Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposobu jej odbioru.
20.
Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
21.
Dostosowanie istniejącej dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów.
22.
Zakres dokumentacji oraz badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
23. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?

WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych    na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Koszt szkolenia:   298zł. za jedną osobę/  268zł. członkowie wspierający (warunek opłacona składka).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz catering w trakcie szkolenia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Santander Bank Polska

nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 Serdecznie zapraszamy!

 

 

Polecamy

    • Świat Księgowych