Dyplomowany Księgowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Księgowy jako członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) jest zobowiązane do przestrzegania jej wymogów. Certyfikacja zawodu księgowego stanowi jeden z warunków wynikających z opracowanych przez IFAC Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych.

Podczas XIX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podjęto uchwałę dotyczącą rozwoju zawodu księgowego (certyfikacji zawodu). Zgodnie ze statutem zadaniem SKwP jest kształtowanie zawodów związanych z rachunkowością według standardów międzynarodowych, stwarzanie warunków zapewniających członkom SKwP i innym osobom zajmującym się rachunkowością możliwość wysokich kwalifikacji zawodowych.

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wykonujących tę profesję oczekuje się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.

Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia.


Jak zdobyć tytuł dyplomowanego księgowego?

Tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego można uzyskać w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub eksternistycznie. Przystępując do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, obejmujących kształcenie zakończone egzaminem, osoba powinna spełniać następujące wymagania wstępne:

I stopień (księgowy) - wykształcenie co najmniej średnie,

II stopień (specjalista ds. rachunkowości) - wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności asystenta rachunkowości potwierdzonych:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną;
III stopień (główny księgowy) - wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności samodzielnego księgowego potwierdzonych:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzenie przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uzyskany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia;
IV stopień (dyplomowany księgowy) - wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości - co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym, co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim, a także posiadanie wiedzy i umiejętności potwierdzonych:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, prowadzonym przez organizatora kształcenia.
Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki. Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:
 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma nieposzlakowana opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem na umyśle popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • złożyła przyrzeczenie.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które są potwierdzane dokumentami.

Polecamy

  • Świat Księgowych