KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI II STOPIEŃ (kod według klasyfikacji zawodu 241103*)

Formularz zgłoszeniowy  

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie odpowiednich umiejętności.

 • ocena poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • przygotowanie deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,

Zakłada się, że kandydatami na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie.

Słuchaczami mogą być osoby:

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowe potwierdzone: 

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia (księgowy), uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą określoną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 Ramowy program nauczania:

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:
Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych
Moduł IV Prawo podatkowe - 40 godziny lekcyjne
Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

MODUŁ III RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
 2. Wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych
 3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
 4. Rozrachunki
 5. Materiały i towary
 6. Niefinansowe aktywa trwałe
 7. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 8. Kapitały (fundusze) własne
 9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
 11. Wynik finansowy
 12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

MODUŁ IV PRAWO PODATKOWE

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
 4. Podatki kosztowe i opłaty
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

MODUŁ V WYBRANE PROBLEMY PRAWA PRACY, UBEZPIECZEŃ SPÓŁECZNYCH I PRAWA GOSPODARCZEGO

 1. Prawo pracy
 2. Prawo ubezpieczeń społecznych
 3. Prawo gospodarcze

 

Czas trwania kursu wynosi 184 godziny lekcyjne zajęć wykładowo- dydaktycznych w tym egzamin ( 4 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w piątki w godz. 16.00 - max 20.30 i soboty w godz. 8.30 - max. 16.00.

 Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi:

3000,-zł (trzy tysiące złotych)
2700,-zł (dwa tysiące siedemset złotych) - dla członków wspierających SK

Wraz z nadesłanym zgłoszeniem prosimy uiścić kwotę zadatku 200 zł., która decyduje o uczestnictwie w w/w kursie i nie skreśleniu z listy uczestników. Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóżniej 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Egzamin na specjalistę ds. rachunkowości jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 4 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia -  otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.


* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

   Santander Bank Polska Oddział Koszalin

   Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 

Polecamy

  • Świat Księgowych