O Stowarzyszeniu

Wielki jubileusz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przypadał na rok 2007, kiedy to działalność organizacji księgowych na ziemiach polskich obchodzi swoje 100-lecie, a Oddział Okręgowy w Koszalinie 50-lecie.

 W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbyło się XXII Okręgowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Koszalinie, na którym zatwierdzony został program działania na lata 2015-2018:

1) Propagowanie :

 ♦ działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością,
♦ krzewienia poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością, obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
♦ troski o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
♦ dążenia do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych z rachunkowością,
♦ popularyzowania rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości.

2) Promowanie ścieżki edukacji zawodowej związanej z certyfikacją zawodu księgowego, utrzymanie wysokiej jakości kursów potrzebnej do utrzymania akredytacji wydanej przez Kuratora Zachodniopomorskiego na następujące kursy:
• I stopień Kurs dla kandydatów na księgowego,
• II stopień Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości,
• III stopień Kurs dla kandydatów na głównego księgowego,
• Kurs specjalisty ds. kadr i płac.
2a) Rozszerzenie ofert szkoleniowej w zakresie:
• Certyfikowany ekspert usług księgowych,
• Certyfikowany ekspert rachunkowości budżetowej,
• Certyfikowany ekspert rachunkowości zarządczej,
• Rachunkowość dla nieprofesjonalistów.

3) Rozwijanie różnych form szkoleniowych w szczególności z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

4) Organizowanie konferencji naukowych przy udziale naukowców jak i praktyków z zakresu rachunkowości, finansów i prawa podatkowego.

5) Kontynuowanie i doskonalenie form współpracy z Politechniką Koszalińską w zakresie organizacji konkursu z finansów i rachunkowości dla młodzieży licealnej oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie studiów podyplomowych .

6) Prezentowanie działalności oddziału w szkołach licealnych o profilu ekonomicznym naszego regionu.

7) Dalszy rozwój współpracy z Radą Regionalną KIBR. w Koszalinie w szczególności:
• kontynuowanie spotkań środowiskowych, oraz wspólnych szkoleń.
• popularyzowanie organizacji spotkań klubowych biegłych rewidentów i księgowych

8) Współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawie popularyzacji działań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Koszalinie.

9) Pomoc w doskonaleniu zawodowym wykładowców współpracujących ze Stowarzyszeniem.

10) Podejmowanie działań integrujących środowiska księgowych miedzy innymi poprzez organizowanie corocznie w czerwcu obchodów Dnia Księgowego.

oraz wybrany został na lata 2015-2018:

Zarząd 

Prezes - Danuta BUCHOWIECKA

Z-ca Prezesa - Helena BURAK

Z-ca Prezesa - Dariusz NOWACZEK

Skarbnik - Mirosława KACZYŃSKA

Sekretarz - Wiesława NATKAŃSKA

Członek - Jolanta DWULIT

Członek - Danuta MIŚKO 

Członek - Anna PASZKIEWICZ 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Irena KULIK

Z-ca Przewodniczącego - Maria KOCIĘCKA

Członek Komisji - Roman KOT

Członek Komisji - Renata ADAMSKA

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Natalia DIAKUN

Z-ca Przewodniczącego - Stanisław DĄBKOWSKI

Członek - Marianna LIPIŃSKA

Polecamy

    • Świat Księgowych