SPECJALISTA DS. PODATKÓW (CIT/PIT)

formularz zgłoszeniowy

 SPECJALISTA DS. PODATKÓW (CIT/PIT)

z uwzględnieniem najnowszych zmian

- warsztaty praktyczne!


  

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148 (I piętro) 

 

I. CEL SEMINARIUM

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poznanie aktualnie obowiązujących przepisów. Dla ułatwienia zrozumienia omawianych zagadnień i mechanizmów, zajęcia prowadzone będą w formie wykładów połączonych z warsztatami. Podczas zajęć słuchacze otrzymają niezbędne akty prawne i materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami podanymi w trakcie wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą zadań praktycznych.

Kurs kierowany jest do osób, które nie miały wcześniej do czynienia z podatkiem dochodowym, jak i do osób które chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę.

II. PROGRAM

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu:

1. Wyłączenia przedmiotowe w podatkach dochodowych
2. Zakres obowiązku podatkowego

     a) nieograniczony obowiązek podatkowy
     b) ograniczony obowiązek podatkowy
3. Źródła przychodów
     a) stosunek pracy i stosunki pokrewne
     b) działalność wykonywana osobiście
     c) pozarolnicza działalność gospodarcza
     d) nieruchomości lub ich części
     e) najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa
     f) kapitały pieniężne i prawa majątkowe
     g) odpłatne zbycie
4. Przedmiot opodatkowania
     a) pojęcie dochodu
     b) sposób rozliczania straty
5. Działalność gospodarcza w podatku dochodowym ze szczególnym uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej
6. Sposób opodatkowania

     a) zasady ogólne
     b) podatek liniowy
     c)uproszczone opodatkowanie - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
7. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
    a) moment powstania przychodu
    b) rodzaje przychodów z działalności gospodarczej
    c) katalog wyłączeń z przychodów
8. Różnice kursowe - zasady ustalania
9. Koszty uzyskania przychodów - definicja, warunki jakie musi spełniać wydatek by mógł być uznany za koszty uzyskania przychodów, zasady potrącania kosztów z poszczególnych źródeł
10.Potrącalność kosztów w czasie

    a) koszty bezpośrednie
    b) koszty pośrednie
11. Korekta kosztów uzyskania przychodów
12. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - definicja

    a) warunki podatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
    b) klasyfikacja środków trwałych
    c) składniki majątkowe o wartości do 3.500 zł
    d) wartość początkowa środków trwałych
    e) metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych
    f) terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
    g) stawki amortyzacyjne
    h) ewidencja środków trwałych
14. Leasing w podatku dochodowym
15. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
16. Zasady ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy
17. Zeznania podatkowe
18. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
19. Ewidencja przychodów.

III. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

IV. TERMIN

Zajęcia prowadzone będą w systemie;

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie

Miejsce szkolenia:  siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

V. CENA

745 zł/os.

670 zł/os.- dla członków wspierających (warunek opłacona składka)

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

V. ZAKOŃCZENIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
  • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Polecamy

    • Świat Księgowych