SPECJALISTA DS. VAT dla jednostek budżetowych

karta zgłoszenia

NOWOŚĆ!!! 

SPECJALISTA DS. VAT

dla jednostek budżetowych - warsztaty praktyczne


I. CEL SEMINARIUM

Celem seminarium jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z podatkiem VAT przez samorządy i jednostki samorządowe, w szczególności: prawidłowego wystawiania faktur, prawidłowego ustalenia powstania obowiązku podatkowego, opodatkowanie transakcji transgranicznych, odliczenia i zwrot podatku, przepisy dot. fakturowania i kas rejestrujących. Seminarium daje możliwości zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy, w której rozliczany jest podatek VAT w jednostkach budżetowych oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Seminarium prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

II. PROGRAM

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu:

1. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
Czynności wyłączone z opodatkowania.
Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług.
Czynności inne niż działalność gospodarcza - metody ustalania wartości tych czynności, ustalenie prewspółczynnika.
2. Podatnicy i płatnicy podatku VAT
Pojęcie działalności gospodarczej.
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych.
Zasada odwrotnego obciążenia.
3. Moment powstania obowiązku podatkowego
Zasada ogólna.
Szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
4. Właściwe ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT
5. Stawki podatku VAT i zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
6. Opodatkowanie transakcji transgranicznych

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towarów.
Eksport towarów.
Import towarów.
Świadczenie usług w obrocie zagranicznym.
7. Odliczenie i zwrot podatku
Warunki odliczenia podatku naliczonego.
Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego.
Odliczenie w oparciu o strukturę sprzedaży przy uwzględnieniu prewspółczynnika.
Korekta podatku naliczonego w trakcie i po zakończeniu roku.
Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i terminy zwrotu.
Rozliczenie podatku w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych.
8. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z rozliczeniem podatku VAT
Rodzaje ewidencji prowadzonych dla potrzeb VAT.
Rodzaje deklaracji , termin ich składania i wpłaty zobowiązania.
Informacje podsumowujące.
9. Przepisy dotyczące fakturowania
Zasady dotyczące wystawiania faktur.
Zasady dotyczące wystawiania faktur w formie elektronicznej.
Zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących, not korygujących i duplikatów.
10. Kasy rejestrujące
Zasady stosowania kas rejestrujących.
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

III. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

IV. TERMIN

Zajęcia prowadzone będą w systemie;

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy. Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie

Miejsce szkolenia:  siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

V. CENA

748 zł/os.

673 zł/os.- dla członków wspierających (warunek opłacona składka)

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

V. ZAKOŃCZENIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
  • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy

    • Świat Księgowych