Nadleśnictwo Karnieszewice, Trawica 8a, 76-004 Sianów
tel.: +48 94 31-85-227, fax: +48 94 31-68-481
e-mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica, 25.03.2024 r.
NK.1101.16.2024
OGŁOSZENIE
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE
O NABORZE ZEWNĘTRZNYM NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W
NADLEŚNICTWIE KARNIESZEWICE-NA CZAS ZASTĘPSTWA
Na podstawie Zarządzenia Nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinku z dnia 7 września 2022 r.
I. Organizator naboru
Nadleśnictwo Karnieszewice (RDLP w Szczecinku)
Trawica 8a, 76-004 Sianów
tel. 94 365 26 52
email: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczono szczegółowe informacje
dotyczące
ofert: karnieszewice.szczecinek.lasy.gov.pl
II. Adresaci naboru
Rekrutacja skierowana jest do wszystkich osób spełniających wymagania
kwalifikacyjne na stanowisku księgowego.
III. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań)
1. Prowadzi likwidaturę wszelkich otrzymanych faktur VAT, rachunków i innych
dokumentów księgowych zewnętrznych, z wyjątkiem faktur z zakładu usług
leśnych (ZUL).
2. Odbiera w EZD od merytorystów opisane faktury i inne dokumenty (m.in.
polisy ubezpieczeniowe, rachunki, noty księgowe) w celu ich zaksięgowania
z zakresu: ubezpieczeń i zakupu materiałów.
3. Odpowiada za księgowanie ubezpieczeń i rejestru zakupu materiałów.
4. Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym: rachunki i faktury VAT,
noty księgowe, zastępcze dowody księgowe, wnioski o częściowe
sfinansowanie kosztów zakupu okularów i inne dokumenty księgowe.
5. Dekretuje i księguje na urządzeniach komputerowych: rachunki i faktury VAT,
noty księgowe, zastępcze dowody księgowe (np. opłaty itp.), wnioski
o częściowe sfinansowanie kosztów zakupu okularów i inne dokumenty
księgowe.
6. Sporządza noty korygujące własne.
7. Sporządza i dokonuje przelewy za wszelkiego rodzaju zobowiązania
Nadleśnictwa.
8. Dekretuje i księguje na urządzeniach księgowych wyciągi bankowe.
9. Sporządza wezwania do zapłaty dotyczące należności uzgadnianych kont
oraz dokonuje naliczenia odsetek, oraz rekompensat EURO.
str. 2
10.Odpowiada za windykację pozostałych należności zgodnie z zakresem
czynności.
11.Uzgadnia obroty i salda na kontach księgowych.
12.Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony na etapie
zatrudnienia.
IV. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)
1. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia i 1 rok stażu pracy na
stanowiskach związanych z księgowością
2. Znajomość obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych oraz pakietu
biurowego MS Office
3. Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym
stanowisku.
V. Wymagania dodatkowe (preferowane)
1. Znajomość specyfiki działalności Lasów Państwowych w obszarze zadań
Przewidzianych do realizacji na zajmowanym stanowisku.
2. Znajomość Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych, SILPweb oraz
EZD PUW.
3. Odpowiednie predyspozycje osobowe tj.sumienność, dokładność.
4. Inne dodatkowe uprawnienia, szkolenia, kwalifikacje przydatne na
stanowisku objętym naborem.
VI. Oczekiwania wobec kandydata
1. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
2. Bardzo dobra organizacja pracy.
3. Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.
4. Wysoka kultura osobista, dyskrecja, lojalność.
VII. Oferowane warunki
1. Umowę na czas określony (na zastępstwo ok.15 m-cy ).
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Wynagrodzenie według zasad wynikających z PUZP dla pracowników PGL
LP.
VIII. Wymagane dokumenty
1. CV oraz list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem (z adresem do
korespondencji i telefonem).
2. Skany/kserokopie świadectw pracy i lub zaświadczenie o zatrudnieniu
potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, wymagane na danym
stanowisku.
3. Skany/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe.
4. Skany innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
dotyczących stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja.
5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP z własnoręcznym
podpisem kandydata – Załącznik nr 1.
str. 3
6. Klauzula informacyjna RODO z własnoręcznym podpisem kandydata –
Załącznik nr 2.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 3
IX. Termin i miejsce składania ofert
1. Wymagane dokumenty (skany) należy przesłać elektronicznie na adres:
karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl z tematem wiadomości „Nabór na
stanowisko księgowy- umowa na zastępstwo” lub złożyć w sekretariacie
Nadleśnictwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
księgowy- umowa na zastępstwo”.
2. Termin składania dokumentów – do 12 kwietnia 2024 r. do godz.
15:00.
3. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
X. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w dwóch etapach:
1. Etap I-weryfikacja otrzymanych aplikacji pod względem kompletności
dokumentów i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu,
odrzucenie ofert niespełniających wymagań formalnych, zaproszenie na
rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów (powiadomienie telefoniczne
lub e-mail).
2. Etap II- Wyłonienie kandydata poprzez ocenę złożonych dokumentów
aplikacyjnych oraz rozmowę kwalifikacyjną w zakresie weryfikacji wiedzy
merytorycznej i umiejętności zawodowych (powiadomienie telefoniczne lub
e- mail).
Nadleśnictwo Karnieszewice zastrzega sobie prawo powiadamiania wyłącznie
wybranego kandydata o podjętej decyzji w sprawie zatrudnienia, bez podania
uzasadnienia wyboru pozostałym kandydatom naboru.
XI. Informacje dodatkowe
1. Nadleśnictwo Karnieszewice nie zwraca kosztów związanych z rekrutacją.
2. Nadleśnictwo Karnieszewice nie zapewnia mieszkania służbowego.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice zastrzega sobie prawo
unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
4. Kontakt w sprawie naboru – Specjalista ds. pracowniczych tel. (94) 3 185 227
wew.131.
Z poważaniem,
Piotr Szymański
Zastępca Nadleśniczego

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000