Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko:
KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;
• pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00;
• pakiet socjalny.
Opis stanowiska:
• samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz
przepisami podatkowymi;
• bieżąca weryfikacja, dekretacja i księgowanie dokumentów w systemie
finansowo-księgowym;
• analiza oraz uzgadnianie kont;
• sporządzanie zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne zakładu;
• przygotowywanie danych na potrzeby deklaracji podatkowych,
sprawozdań finansowych i innych sprawozdań obowiązujących jednostkę.
Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości;
• umiejętność praktycznego stosowania przepisów w zakresie
rachunkowości i prawa podatkowego;
• min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• mile widziana znajomość programu Comarch ERP XL;
• umiejętność praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego (np. Excel);
• zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego;
• umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
własnej i zarządzania czasem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie CV w sekretariacie
zakładu lub przesłanie na adres e-mail : kadry@poliklinika.koszalin.pl
z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w celu
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby
przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
oraz dołączenie dokumentu:
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
tel. sekr. (094) 3471670 fax (094) 3411697 e-mail: sekretariat@poliklinika.koszalin.pl http://www.poliklinika.koszalin.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, zwany dalej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie jest możliwy pod nr
telefonu 943471670 oraz pod adresem e-mail: iod@poliklinika.koszalin.pl, a także pod adresem
wskazanym w pkt. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż rok czasu po
zakończeniu roku, kiedy zostały złożone dokumenty lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
6. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku
podania danych osobowych dobrowolnie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa i stanowi warunek niezbędny do uczestnictwa w postępowaniu
dotyczącego zatrudnienia w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. Konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu. Podanie danych osobowych w zakresie
wykraczającym poza katalog danych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne i nie
stanowi wymogu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.
………………………………………………………..………………..
data, czytelny podpis kandydata

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000