DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W KOSZALINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PŁAC

ZATRUDNIENIE OD 01.09.2022 r. w wymiarze 1,0 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej trzyletni staż pracy o charakterze zgodnym z  wymaganiami na danym stanowisku lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia i co najmniej dwuletni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów finansowo – księgowych, poczty elektronicznej,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office,
 • umiejętność obsługi programu „Płatnik” oraz programu ” Płace Vulcan”,
 • umiejętność obsługiwania programu w związku z gromadzeniem danych w Systemie Informacji Oświatowej,
 • umiejętność sporządzania listy płac,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów podatkowych ( w tym sporządzanie dokumentów PIT ) - podatek dochodowy od osób fizycznych, ordynacja podatkowa,
 • znajomość i umiejętność stosowania regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu  Pracy, przepisów ZUS, ustawy  o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
 • umiejętność posługiwania się za pomocą portalu Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (ESZO),
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku , a także w zespole,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, terminowość, systematyczność,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność zastępowania głównej księgowej w niezbędnym zakresie,
 • preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • terminowe obliczanie i sporządzanie listy płac w oparciu o aktualne przepisy,
 • naliczanie i ewidencja wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych,
 • obsługa finansowa PPK,
 • obliczanie i pobieranie oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego (PIT 4R), rozliczeń podatkowych dla pracowników (PIT11, PIT40),
 • wyliczanie, sporządzanie i wysyłanie za pomocą programu Płatnik miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i członków rodziny w programie Płatnik,
 • ewidencjonowanie list płac wszystkich pracowników szkoły oraz zasiłków chorobowych,
 • sporządzanie i ewidencja list płac świadczeń z ZFŚS dla pracowników oraz emerytów,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i ZFŚS pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla potrzeb pracowników szkoły,
 • sporządzanie sprawozdań obejmujących zagadnienia płac GUS, SIO, ZUS oraz Urząd Skarbowy,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac (meldunek) i innych sprawozdań związanych z funduszem płac,
 • ewidencja pożyczek mieszkaniowych,
 • sporządzanie, uzgadnianie i wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,
 • sporządzenie zestawień - zbiorówek list płac do księgowości,
 • ewidencja i sporządzanie do ZUS-u informacji o zarobkach emerytów,
 • opisywanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym,
 • współpraca ze specjalistą ds. kadr oraz głównym księgowym,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona dokumentów przed zagubieniem lub wglądem osób trzecich,
 • przekazywanie dokumentów do składnicy akt,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań wydanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • Curriculum Vitae z dokładnym opisem pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu/ nie korzystaniu z pełni praw publicznych (zgodnie z załączonym wzorem);
 • oświadczenie, że toczy się/ nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne (zgodnie z załączonym wzorem);
 • oświadczenie, że kandydat był/ nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu                   za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z załączonym wzorem);
 • oświadczenie o niekaralności, że kandydat był/ nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie (zgodnie z załączonym wzorem);
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia skierowanie na badania wstępne do lekarza medycyny pracy);
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli o pracę ubiega się osoba niepełnosprawna),
 • klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (zgodnie z załączonym wzorem);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów dalszej rekrutacji (zgodnie            z załączonym wzorem);
 • osoba wyłoniona w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana przedłożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Druki wymaganych dokumentów do pobrania na stronie www.sp9.koszalin.ibip.pl/public/.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.sp9.koszalin.ibip.pl/public/ Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 – 67– 86.

 

 

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000