Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1

 1. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Oferowane stanowisko: specjalista ds. płac
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Termin składania dokumentów: 26  września 2022r.
Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022r.

Wymagania niezbędne:

 • do konkursu może przystąpić osoba, która spełnienie wymagań określonych w art.

6 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U.2022.530),

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe co najmniej

trzyletni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia i co najmniej dwuletni staż pracy
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programo finansowo- księgowych,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada nieposzlakowaną opinię.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • biegła znajomość obsługi komputera (program MS Office, Word, Excel),
 • umiejętność obsługi programu „Płatnik” oraz programu „Płace Vulcan”
 • umiejętność obsługiwania programu w związku z gromadzeniem danych w Systemie Informacji Oświatowej,
 • umiejętność posługiwania się programem komputerowym w Elektronicznym Systemie Zarządzania Oświatą (ESZO) obowiązującym na terenie działania placówki,
 • znajomość przepisów i umiejętność stosowania regulacji prawnych Kodeksu pracy, Karty nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy

o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, a także zagadnień  ZUS,

 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów podatkowych (w tym sporządzanie dokumentów PIT) – podatek dochodowy od osób fizycznych, ordynacja podatkowa
 • odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, terminowość, systematyczność, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, kreatywność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista,
 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach budżetowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji płacowej pracowników pedagogicznych
  i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych.
 • Naliczanie i ewidencja wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych .
 • Obsługa finansowa PPK.
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi.
 • Obsługa księgowa ZFŚS.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac( meldunek) i innych sprawozdań związanych z funduszem płac.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych.
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz finansowo- księgowych wymaganych przez organ prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu zatrudnienia,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje zawodowe
  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku (zgodnie z załączonym wzorem),

 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów dalszej rekrutacji (zgodnie

z załączonym wzorem),

 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w SSP1. ( zgodnie z załączonym wzorem).

 

 • List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (DZ. U. z 2022r., poz. 530)”

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 

 • Praca w budynku piętrowym, nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (nieposiadającym windy, podjazdu, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
 • Praca administracyjno-biurowa, czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Praca w wymiarze 1,0 etatu tj. 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Miejsce pracy Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie,
 1. Zwycięstwa 117.
 • Umowa na czas określony .

 

 

 

 

 

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Zgodnie z srt.13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Koszalinie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1 w Koszalinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6 %.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Zwycięstwa 117, 75-601 Koszalin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  specjalista ds. płac".

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Sportowej szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Koszalinie w dniu 27 września 2022r.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Sportowej Szkole Podstawowej nr  1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 117 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   94 342 42 38.

Ilość kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Zwycięstwa 117,75-601 Koszalin.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000