RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w dniu 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych i komu może je udostępniać?
 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Koszalinie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin, reprezentowanym przez Dyrektora Biura. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 94 342 43 85 i za pośrednictwem poczty mailowej: biuro@koszalin@skwp.pl.
 • Administrator udostępni dane osobowe osób, których dane dotyczą następującym kategoriom podmiotów: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT.
 1. Podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych:
 • Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit a; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe i skąd zostały pozyskane?
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności statutowej, w tym działalności szkoleniowej. Dane są niezbędne do wysyłania bieżących informacji na temat dedykowanych dla Państwa szkoleń. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych, rachunkowych i edukacyjnych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu zawarcia umowy – w tym zakresie podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i umownym. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba, że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
 • Państwa dane zostały przez nas pozyskane na podstawie wypełnianych przez Państwa formularzy zgłoszeniowych na szkolenia, w których zawarte były oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?
 • Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez okres, w którym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Po tym czasie dane te zostaną usunięte przez Administratora albo zostaną zanonimizowane.
 1. Do czego mają Państwo prawo?
  • do żądania od Administratora dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, które mnie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,
  • do przenoszenia danych na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach,
  • do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres email Administratora: biuro@koszalin@skwp.pl.
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Administratora,
  • do skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO