Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
800,- zł od osoby
720,- zł Cena dla członków
Zapisz się

ORGANIZACJA

Szkolenie odbywa się w trybie dwudniowym w formie stacjonarnej:

 • 23 listopada 2023 (podatki)
 • 24 listopada 2023 (rachunkowość) 

godzina: 9.00 do 14.45

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu dwudniowym za jedną osobę:  800 zł
Koszt udziału w jednym module szkoleniowym za jedną osobę:  450

Wykładowcy:

Anna Dziura - Specjalista z dziedziny podatków dochodowych

Artur Przyszło - Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej

miejsce: siedziba SKwP, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin. *

*W przypadku ponownego ograniczenia funkcjonowania Placówek Oświatowych szkolenie odbędzie się w trybie online.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych, dotyczące przygotowania ksiąg rachunkowych do rocznego sprawozdania finansowego i zasad sporządzania sprawozdania za 2023 rok.

PROGRAM:

DZIEŃ I (moduł podatki) - (23 listopada 2023 r. godz. 9:00 - 14:45) "Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego"

Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego
1/Rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy

• Przychód pracownika a świadczenia od pracodawcy

• Obowiązki pracodawcy w związku z wypłatą wynagrodzenia

• Świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

• Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

• Świadczenia na rzecz pracowników zwolnione od podatku
2/ Koszty uzyskania przychodów w 2023 r.
• Pracownicze koszty uzyskania przychodów
• 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich

• Umowa o pracę a 50% koszty uzyskania przychodów

• Dokumentowanie wysokości honorarium dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

• Honorarium autorskie a minimalne wynagrodzenie
3/ Umowy cywilnoprawne
4/ Podróże służbowe pracowników

5/Wypłata świadczeń po śmierci pracownika

• Osoby uprawnione do wypłaty świadczeń po śmierci pracownika

• Sposób podziału świadczeń po zmarłym pracowniku

• Zobowiązania zmarłego pracownika

• Wypłata świadczeń z tytułu śmierci pracownika – zasady wypłaty i dokonywania potrąceń

6/ Zatrudnienie obcokrajowców

7/ Roczne rozliczenie podatku – obowiązki płatnika

Prowadzący:  Anna Dziura (Specjalista z dziedziny podatków dochodowych)
Praktyk, trener, wykładowca, były pracownik RIO w Koszalinie – pracownik wydziału analiz i kontroli, były pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin – pracownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; były pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie - komisarz skarbowy w komórce kontroli podatkowej. Prowadzi wykłady z zakresu podatków dochodowych i Ordynacji podatkowej na Politechnice Koszalińskiej na Studiach Podyplomowych "Systemy Podatkowe" od 2009r. w/w studia noszą nazwę "Podatki i Doradztwo Podatkowe". Od 2009r.:- prowadzi wykłady z zakresu systemów podatkowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych " Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu; Od 2010r., współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział Okręgowy w Koszalinie prowadząc wykłady w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT; oraz poprzez SK o/Koszalin wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie prowadzi własna firmę szkoleniową i biuro.

DZIEŃ II (moduł rachunkowość) - (24 listopada 2023 godz. 9:00 - 14:45) Zamknięcie roku – praktyczne aspekty” 

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2023 rok:
 2. harmonogram czynności,
 3. podział zadań i odpowiedzialność.
 4. Inwentaryzacja za 2023 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”. Komunikat MF w sprawie spisu z natury metodą weryfikacji. Wyposażenie w wartości poniżej 10 tyś. dla celów zamknięcia ksiąg rachunkowych
 5. termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
 6. termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
 7. termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
 8. inwentaryzacja kont pozabilansowych,
 9. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:
 10. aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
 11. wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
 12. odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
 13. wycena pozostałych aktywów i pasywów,
 14. rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 15. Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.
 16. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
 17. zasady sporządzania bilansu,
 18. metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
 19. omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
 20. omówienie poszczególnych pozycji pasywów.
 21. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
 22. zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
 23. sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,
 24. zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
 25. sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
 26. zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
 27. metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.
 28. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
 29. zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 30. omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
 31. omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
 32. technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.
 33. Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.

 

BONUS – czy „faktycznie” mamy jeszcze rok na wprowadzenie KSeF ?

 1. Podstawy prawne związane z „KSeF”
 2. Co z PEF ?
 3. Co z umowami i zapisami w umowach o płatności na podstawie „faktury”

Prowadzący: Artur Przyszło – (Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej)
Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń (ponad 1500 godzin pracy trenerskiej) z zakresu  tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku zgłoszenia dotyczącego tylko jednego modułu szkoleniowego prosimy o taki dopisek w karcie zgłoszenia w "informacjach dodatkowych".
Koszt udziału w pojedynczym module szkoleniowym -   450 zł za jedną osobę.

Wpłaty prosimy dokonywać przed szkoleniem na konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty lub faksu) najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszonych uczestników.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000