Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
450,- zł od osoby
405,- zł Cena dla członków
Zapisz się

ORGANIZACJA:

Szkolenie planowane jest w trybie stacjonarnym.

TERMINY SZKOLEŃ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:

Gr. I    Koszalin  08.01.2024 moduł RACHUNKOWOŚĆ

siedziba SKwP O/O w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148

Gr. II  Koszalin   09.01.2024 moduł RACHUNKOWOŚĆ

siedziba SKwP O/O w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148

Gr. III  Słupsk   10.01.2024 moduł RACHUNKOWOŚĆ

Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13B w Słupsku

 

Prosimy o wskazanie w informacjach dodatkowych w zgłoszeniu numeru grupy, której dotyczy zgłoszenie !

 

Miejsce szkolenia:*

Koszalin: siedziba SKwP - ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)

Słupsk: Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B

________________________________________

PROGRAM:

RACHUNKOWOŚĆ – „Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych” (7 godz.)  od godz. 9:00  do 14:45

Terminy szkolenia z rachunkowości - Koszalin:  GR I - 08.01.2024, GR II- 09.01.2024,   Słupsk -10.01.2024

PROGRAM:

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i gospodarczym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2023 i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2024 :
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  1. polskie prawo bilansowe i jego wpływ wpływ na sprawozdawczość finansową,
  2. szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie uproszczeń w sprawozdawczości i ewidencji księgowej,
  3. obowiązki osób sporządzających, podpisujących i zatwierdzających sprawozdanie finansowe.
 3. Polityka rachunkowości podstawą prawidłowego prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem potrzeb tzw. „estońskiego CIT” i ulgi badawczo-rozwojowej.
 4. Inwentaryzacja aktywów w przepisach bilansowych i praktyce gospodarczej, w tym spis z natury przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (WMS).
 5. Wartości szacunkowe w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.
 6. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy – m.in. :
 7. aktywowane prace rozwojowe,
 8. lokaty na przełomie roku,
 9. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 10. zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
 11. Dodatkowe informacje i objaśnienia – niedoceniany  element sprawozdania polityka rachunkowości i jej znaczenie w procesie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdania finansowego.
 12. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych – najczęściej spotykane błędy w tych elementach sprawozdania finansowego
 13. Błędy lat ubiegłych i zmiany zasad rachunkowości – ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym.
 14. . Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi: Bożena Wilk

Biegły rewident, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii.

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt”.

Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe.

Współautorka podręczników do kursów rachunkowości.

Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów.

 

________________________________________

CENA ZA SZKOLENIE:

Cena za udział w pojedynczym module szkoleniowym:
· za jednego słuchacza – 450 zł. 

* cena książki "Zamknięcie roku 2023" wynosi dodatkowo 199,- zł brutto (189,- wersja online)

cena książki bez uczestnictwa w szkoleniu - 229,- zł (215,- wersja online)

________________________________________

INFORMACJE DODATKOWE:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do dnia 25.11.2023 roku.

Prosimy o informację w formularzu, jakiej grupy dotyczy zgłoszenie oraz czy mamy doliczyć dodatkowo książkę „Zamknięcie roku 2023”.

Osoby zgłoszone zostaną poinformowane odrębnym pismem o przydziale do grup szkoleniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu "BILANS 2023" jest dokonanie przedpłaty w wysokości ceny szkolenia 

na konto Santander Bank Polska  Nr  40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszonych uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000