Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
Opłata:
1200,- zł od osoby
1080,- zł Cena dla członków
Zapisz się

ORGANIZACJA:

Szkolenie składa się z trzech jednodniowych modułów w trybie ONLINE.

Moduł I: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 13 lutego 2024r.

Moduł II: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH 15 lutego 2024r.

Moduł III: RACHUNKOWOŚĆ 14 lutego 2024r.

 

PROGRAMY poszczególnych modułów:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka (7 godz.) od godz. 9:00 do 14:45

PROGRAM:

Bilans 2023 – Koszalin online (luty 2024)

Zmiany w VAT w 2023 r., w szczególności: 

 • czasowe stosowanie stawek obniżonych w roku 2023
 • możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych -  tzw. „grupa VAT” od 1 stycznia 2023 r.
 • poszerzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących od 1 lutego 2023 r.
 • odwrotne obciążenie w niektórych transakcjach krajowych od 1 kwietnia 2023 r.
 • zmiana definicji małego podatnika,
 • doprecyzowanie przeliczania kwot w walucie obcej dla faktur korygujących,
 • doprecyzowanie okresu, za który wykazywane jest WDT ze stawką 0%,
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji – WIS, WIA, WIT, WIP przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
 • zmiana warunków „15-dniowego” zwrotu VAT,
 • uzgadnianie proporcji do odliczenia podatku naliczonego,
 • zmiany w zakresie rocznych korekt podatku naliczonego,
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania niektórych raportów fiskalnych,
 • ograniczenie możliwości nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • zmiany w zasadach wystawiania faktur zaliczkowych od 1 września 2023 r.
 • hub paragonowy od 15 września 2023 r.

 

Zmiany od 1 stycznia 2024 r.:

 • stosowanie stawek obniżonych w roku 2024
 • zwolnienia z kas rejestrujących
 • korekta roczna podatku naliczonego i odliczenie częściowe – zmiany od rozliczenia za styczeń 2024 r.
 • limit transakcji w przepisach o „białej liście” od 1 stycznia 2024 r.
 • dostawcy usług płatniczych -  obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności od 2024 r.

 

Przepisy dotyczące KSeF i pakietu ViDA:

 • e-faktury na poziomie unijnym
 • inne zmiany wynikające z pakietu ViDA
 • skutki przesunięcia terminu KSeF
 • KSeF fakultatywny (od roku 2022)

 

Dalsze zmiany w VAT – rok 2024 i lata następne:

 • Raportowanie o sprzedaży dokonanej za pośrednictwem platform cyfrowych (dyrektywa DAC7) – zmiany od 1 lipca 2024 r.
 • Kaucje za opakowania
 • integracja kas online z terminalami płatniczymi od 1 stycznia 2025 r.

 

Orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych oraz interpretacje ogólne w zakresie VAT w roku 2023

 

Szkolenie poprowadzi: Leszek Lewandowicz

Doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej,  prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; od ponad 10 lat związany z Oddziałem Wielkopolskim SKwP, Sekretarz Zarządu Głównego SKwP. Od lat prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe).

________________________________________

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH – przegląd ważniejszych zmian w podatkach dochodowych 2023/2024. (7 godz.) od godz. 9:00 do 14:45

PROGRAM:

PODATEK CIT/PIT - Przegląd ważniejszych zmian w podatkach dochodowych 2023/2024

1/ Przychody - źródła przychodów (m.in. kategorie przychodów zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych i pozostałej działalności na przykładzie interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego), moment powstania przychodów – przykłady praktyczne, zaliczki w świetle interpretacji podatkowych, korekta przychodu, przychody na przełomie roku;

2/ Instytucja datio in solutum;

3/ Koszty uzyskania przychodów (m.in. warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów, obowiązki dokumentacyjne –gromadzenia dodatkowych dowodów materialnych warunkiem uznania niektórych wydatków za koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, reprezentacja i reklama, wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy, wydatki na organizację zgromadzenia wspólników w kosztach uzyskania przychodu, świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników, remont/ulepszenie, grzywny, kary i inne opłaty sankcyjne, samochody firmowe – rodzaje wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów – pojęcie wydatków eksploatacyjnych, kosztów związanych z używaniem samochodów);

4/ Podatek u źródła (WHT) – zasady poboru podatku od 01.01.2023 r. – aspekty praktyczne, oświadczenia WH-OSP lub WH-OSC, opinia o stosowaniu preferencji - WH-WAZ oraz WH-WOZ, WH-WAP oraz WH-WOP, WH-WAE oraz WH-WOE

zwrot podatku u źródła;

5/ Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych – powrót regulacji w 2024 r.

6/ KSEF a podatki dochodowe;

7/ Estoński CIT – praktyczne aspekty w świetle interpretacji podatkowych i orzeczeń sądowych wydanych w 2023 r.;

8/ Ulgi dla przedsiębiorców w rocznym zeznaniu podatkowym;

9/ Zmiany w CIT/PIT 2024 r;

10/ Przegląd interpretacji / objaśnień wydanych w 2023 r. na gruncie PIT/CIT.

Szkolenie poprowadzi: Anna Dziura

Praktyk, trener ,wykładowca ,były pracownik RIO w Koszalinie - pracownik wydziału analiz i kontroli, były pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin - pracownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; były pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie - komisarz skarbowy w komórce kontroli podatkowej. Jako pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin, zajmowała się orzekaniem w II instancji w zakresie podatków dochodowych (sporządzanie decyzji w sprawach odwoławczych, odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, uczestniczyła jako pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w wokandach przed WSA). Jako pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego zajmowała się kontrolą podatkową przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT.

________________________________________

RACHUNKOWOŚĆ – „Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych” (7 godz.)  od godz. 9:00  do 14:45

PROGRAM:

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i gospodarczym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2023 i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2024 :
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  1. polskie prawo bilansowe i jego wpływ wpływ na sprawozdawczość finansową,
  2. szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie uproszczeń w sprawozdawczości i ewidencji księgowej,
  3. obowiązki osób sporządzających, podpisujących i zatwierdzających sprawozdanie finansowe.
 3. Polityka rachunkowości podstawą prawidłowego prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem potrzeb tzw. „estońskiego CIT” i ulgi badawczo-rozwojowej.
 4. Inwentaryzacja aktywów w przepisach bilansowych i praktyce gospodarczej, w tym spis z natury przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (WMS).
 5. Wartości szacunkowe w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.
 6. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy – m.in. :
 7. aktywowane prace rozwojowe,
 8. lokaty na przełomie roku,
 9. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 10. zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
 11. Dodatkowe informacje i objaśnienia – niedoceniany  element sprawozdania polityka rachunkowości i jej znaczenie w procesie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdania finansowego.
 12. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych – najczęściej spotykane błędy w tych elementach sprawozdania finansowego
 13. Błędy lat ubiegłych i zmiany zasad rachunkowości – ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym.
 14. . Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi: Bożena Wilk

Biegły rewident, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii.

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt”.

Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe.

Współautorka podręczników do kursów rachunkowości.

Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów.

 

________________________________________

CENA ZA SZKOLENIE:

Cena za udział w szkoleniu trzydniowym: (w podane ceny nie wliczono książki "Zamknięcie roku 2023" - istnieje możliwość dodatkowego jej zakupienia w cenie 199,- zł):

 • za jednego słuchacza - 1200,- zł.
  · za członków wspierających SK (warunek - opłacona składka) – 1080,- zł.

Cena za udział w pojedynczym module szkoleniowym:
· za jednego słuchacza – 450 zł. 

Cena za udział w dwudniowym module szkoleniowym:
· za jednego słuchacza – 850 zł. 

* cena książki "Zamknięcie roku 2023" wynosi dodatkowo 199,- zł brutto (189,- wersja online)

cena książki bez uczestnictwa w szkoleniu - 229,- zł (215,- wersja online)

________________________________________

INFORMACJE DODATKOWE:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do dnia 15.01.2023 roku.

Prosimy o informację czy mamy doliczyć dodatkowo książkę „Zamknięcie roku 2023”.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu "BILANS 2023" jest dokonanie przedpłaty w wysokości ceny szkolenia 

na konto Santander Bank Polska  Nr  40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszonych uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000