Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
722,- zł od osoby
650,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Temat: Dokumentacja pracownicza w praktyce –najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców i jak ich unikać? Zmiany przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie przewidziane na  1dzień x7 godzin, 2 dzień x 6 godzin.

PROGRAM:
I. Ogólne zagadnienia związane z pojęciem dokumentacji pracowniczej

Podstawa prawna.

 1. Akta osobowe pracownika i dokumentacja zatrudnienia na poszczególnych etapach- od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę.
 2. Dane pozyskiwane od pracowników w procesie rekrutacji . Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, ogłoszenie rekrutacyjne,
 3. Zasady dyskryminacji w czasie rekrutacji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji .
 5. Zasady zadawania pytań podczas rekrutacji: warunki zatrudnienia, dane ujawniane za zgodą kandydata na pracownika, plany rodzicielskie, przynależność do związków i partii politycznych .
 6. Wykonywanie pracy podczas rekrutacji.
 7. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy.
 8. Profilaktyczne badania lekarskie – skierowanie.
 9. Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy.
 10. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika.
 11. Informacje o warunkach zatrudnienia.
 12. Zakres obowiązków.
 13. Potwierdzenie o zapoznaniu się przez pracownika z regulacjami prawa pracy.
 14. Przetwarzanie danych osobowych
 15. Umowa o zakazie konkurencji0
 16. Szkolenia BHP .
 17. Umowa o odpowiedzialności materialnej.
 18. Założenie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
 19. Zgłoszenie pracownika do Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych .
 20. Ewidencja czasu pracy.

III. Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem.

 1. Zagadnienia dotyczące elementów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja pracownicza);
 2. Podział akt osobowych na 5 części:
 3. Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części.
 4. Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów.
 5. Zasady przyjmowania tylko kopii i odpisów dokumentów.
 6. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych
 7. Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji;
 8. Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.);Stanowisko PIP
 9. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych.
 10. Dowód w postępowaniu
 11. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 12. Nowe obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

- Wydawania kopii dokumentacji;

- Niszczenie dokumentacji

 1. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji.
 2. Elektronizacja dokumentacji –zasady prowadzenia dokumentacji
  jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 3. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku ciążącego na pracodawcy.
 4. Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy.
 5. Część B akt osobowych- zasady i rodzaj gromadzenia dokumentacji. Uwzględnienie zmian w prowadzeniu akt osobowych:

- umowa o pracę i powiązane z nią dokumenty.

Zmiana umowy o pracę- wypowiedzenie zmieniające .

Podstawowa i rozszerzona informacja o zatrudnieniu.

Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.

Skierowania dotyczące badań pracowniczych.

Szkolenia BHP – zaświadczenia.

Dokumentacja związana z nagradzaniem pracowników , podnoszeniem kwalifikacji i ocenianiem .

V.

 1. Zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia i dokumentacja pracownicza z tym związana.
 2. Część C akt osobowych.
 3. Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 4. Wnioski o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.
 5. Obowiązek przechowywania kopii wydanego świadectwa pracy pracownikowi.
 6. Zajęcie wynagrodzenia za pracę – potwierdzenie dokonania czynności z tym związanych.
 7. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 8. Skierowanie na badania lekarskie pracownika w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działania substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.
 9. Część D akt osobowych- kary porządkowe.
 10. Podziału akt na podzbiory.
 11. Zasady postępowania przy gromadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej ukaraniem pracownika . Zatarcie kary porządkowej.
 12. Część E akt osobowych- badanie trzeźwości pracowników – nowe zasady prowadzenia akt osobowych.

Podział część E akt osobowych. Zasady gromadzenia dokumentów. Wzory dokumentów.

DZIEŃ 2

 1. Pozostała dokumentacja pracownicza- zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i sposoby gromadzenia dokumentów.
 2. Zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej:

a). ewidencja czasu pracy,

b). ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego

c). karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.

d). rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego,.

 1. Dokumentacja zbiorowa : rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe.
 2. Możliwość wyboru formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 3. Ewidencja czasu pracy – praca na dokumencie.

Akta  osobowe – instrukcja prowadzenia .

Dokumentacja pracownicza dla nowego pracownika – zbiór wzorów.

 1. Co dalej z aktami pracownika -czy akta pracownika idą za nim do kolejnego pracodawcy?
 2. Zagadnienia problemowe – gdzie umieszczamy dokumenty nie sklasyfikowane w treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

6. Świadectwo pracy  - zasady prawidłowego wypełniania i wydawania. Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.

 

WYKŁADOWCA:

Aldona Wiejak-Głuszko

Prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu.

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy. Przewidywany czas trwania kursu 35 godzin wykładowych.

Miejsce szkolenia:

stacjonarnie: siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

online: platforma Teams

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • 650 zł - dla członków wspierających SKwP Oddział Okręgowy w Koszalinie z opłaconą na bieżąco składką
 • 722 zł - dla pozostałych osób

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

 • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
 • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości. Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000