Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3500,- zł od osoby
3150,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest wzbogacanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych księgowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby:

1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu dkla kandydata na głównego księgowego lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
 1.   posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
 • o co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
 • o co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.
 1.   uznajace potrzebę ustawicznwego doskonalenia zawodowego przez cały okres parcy w zawodzie księgowego,
 2.   rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Do zasobu umiejętności dyplomowanego księgowego w szczególności należą:

 • zdolność pozyskiwania i rozumienia informacji finansowych,
 • zdolność rozumienia regulacji prawnych,
 • umiejętność identyfikowania problemów i ich rozwiązywania,
 • ustalanie priorytetów w warunkach ograniczonych zasobów materialnych lub osobowych,
 • wykorzystywanie konsultacji i dyskusji w podejmowaniu decyzji,
 • praca w zespole - integrowanie grupy,
 • negocjowanie dogodnych rozwiązań,
 • znajomość krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • znajomość makro- i mikroekonomii oraz rynków gospodarczych i finansowych oraz zasad ich działania,
 • rozumienie nadzoru korporacyjnego (corporate governance);
 • rozumienie organizacji oraz środowiska, w którym działa, w tym głównych czynników ekonomicznych, prawnych, politycznych, społecznych, technicznych, międzynarodowych i kulturowych wraz ze związanymi z nimi uwarunkowaniami i wartościami,
 • rozumienie kwestii kadrowych i personalnych oraz umiejętność zarządzania personelem,
 • rozumienie procesu podejmowania decyzji,
 • rozumienie ryzyka organizacyjnego i operacyjnego,
 • rozumienie problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i tzw. zrównoważonego rozwoju,
 • rozumienie procesów interpersonalnych i grupowych w organizacji,
 • znajomość pojęć, metod i procesów kontroli zapewniających dokładność oraz integralność danych finansowych i ochronę aktywów firmy,
 • podejmowanie decyzji i wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z zasadami etyki.

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie
i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3) ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,

6) złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z  20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy".

Program zakłada 160 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w piątki od 16.00 - max 20.30 i soboty od 8.30 - max 16.00.

Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Tematykę szczegółową sprawdzianów ustalają wykładowcy poszczególnych przedmiotów.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Osoby, które zaliczyły kurs mogą przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

PROGRAM:

Kurs obejmuje cztery moduły tematyczne:
Moduł XI Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - 72 godziny lekcyjne
Moduł XII Zarządzanie finansami - wybrane zagadnienia - 28 godzin lekcyjnych
Moduł XIII Rachunkowość zarządcza - 28 godzin lekcyjnych
Moduł XIV Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi - 32 godziny lekcyjne

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

MODUŁ XI ZAAWANSOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT

1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF - wybrane zagadnienia
2. Polityka rachunkowości w realizacji celów sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR/MSSF)
3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej
4. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR/MSSF, Rozporządzenie MF) - wybrane zagadnienia
5. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36) - wybrane zagadnienia
6. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR/MSSF) - wybrane zagadnienia
7. System wewnętrznej informacji - bieżące raportowanie zasobów informacyjnych rachunkowości
8. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) - wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości
9. Etyka i wartości zawodowe w biznesie
10. Technologia IT

MODUŁ  XII ZARZĄDZANIE FINANSAMI - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Ryzyko w zarządzaniu finansami
2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji
3. Ocena efektywności wykorzystania aktywów
4. Wycena wartości przedsiębiorstwa
5. Elementy rynku kapitałowego

MODUŁ  XIII RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
2. Budżetowanie i kontrola kosztów
3. Wybrane koncepcje rachunku kosztów - zasady ogólne
4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)

Moduł XIV ZARZADZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI 

1. Optymalizacja podatkowa
2. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi - aspekty podatkowe
3. Transakcje specyficzne - aspekty podatkowe
4. Wybrane zagadnienia optymalizacji rozliczeń podatku VAT

ORGANIZACJA:

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi:
3500,-zł (trzy tysiące pięćset złotych)
3150,-zł (trzy tysiące czterysta złotych) - dla członków wspierających SK

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych wearunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

Organizator zastrzega sobie, w wyjątkowych sytuacjach, przeprowadzenie do 30% zajęć w formie online.

* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

SANTANDER BANK POLSKA:

Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000