Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs dla kandydatów na księgowego I stopnia

Kurs dla kandydatów na księgowego I stopnia

Miasto:
Koszalin
Data rozpoczęcia:
2019-10-18
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1650,- zł od osoby,
1485,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
brak miejsc

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestarzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez zdobycie umiejętności:

  • posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,

  • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,

  • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego,

  • znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT i podatkami dochodowymi oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.

PROGRAM:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

1.1       Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne

1.2       Rachunkowość jako system informacyjny.

1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów

1.4       Operacje gospodarcze

1.5       Dowody księgowe

1.6       Księgi rachunkowe

1.7       Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

1.8       Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

1.9       Zasady ustalania wyniku finansowego

1.10     Sprawozdanie finansowe jednostek małych w rozumieniu ustawy
o rachunkowości

1.11     Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku
zysków i strat)

1.12     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.13     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1.      System podatkowy w Polsce

2.2       VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania

2.3       Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka

2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne zajęć  dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) w tym egzamin (2 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu:

- piątki w godz. 16.00 - max 20.30;

- soboty w godz. 8.30 - max 16.00. 

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszt pomocy naukowych (skryptów) wynosi:

1650,-zł (tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych)
1485,-zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć złotych) - dla członków wspierających

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:

Formą zaliczenia kursu jest obecnośc przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pisemny egzamin.

Egzamin na księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 2 godziny lekcyjne. 

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

*Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

Santander Bank Polska Oddział w Koszalinie

Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

tel.  094 342 43 85

fax. 094 346 38 27

e-mail: biuro@koszalin.skwp.pl lub szkolenia@koszalin.skwp.pl

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@koszalin.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO