Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
online
Opłata:
1600,- zł od osoby
1440,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

INFORMACJE OGÓLNE

Kurs odbędzie się w formie online tj. szkolenie transmitowane „na żywo” . Do wzięcia udziału w kursie potrzebować Państwo będą jedynie dostępu do sprzętu (komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie z funkcją dźwięku). Wszelkie materiały będą udostępniane Państwu na bieżąco drogą elektroniczną.

Egzamin końcowy odbywa się w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Oddziału!

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs I stopnia jest kursem od podstaw, dlatego osoby posiadające wykształcenie kierunkowe - technik ekonomista, technik rachunkowości, bądź wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości lub ekonomii, mogą rozpocząć ścieżkę certyfikacji od stopnia II, bez konieczności zaliczenia wcześniej stopnia I.

Cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez zdobycie umiejętności:

  • posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
  • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
  • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego,
  • znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT i podatkami dochodowymi oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.

PROGRAM:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

1.1       Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.2       Rachunkowość jako system informacyjny

1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów

1.4       Operacje gospodarcze

1.5       Dowody księgowe

1.6       Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

1.7       Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych

1.8       Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy

1.9       Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze

1.10     Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków
i strat

1.11     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.12     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1.      System podatkowy w Polsce

2.2       Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia)

2.3       Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka

2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne zajęć  dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) w tym egzamin (2 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu:

- piątki w godz. 16.00 - max 20.30;

- soboty w godz. 8.30 - max 15.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszt pomocy naukowych (skryptów) wynosi:

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszt pomocy naukowych (skryptów) wynosi:
Cena za jedną osobę - 1600 zł

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pisemny egzamin.
Egzamin na księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega w formie stacjonarnej zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 2 godziny lekcyjne.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).
Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.
*Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:
Santander Bank Polska Oddział w Koszalinie
Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

  1. Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1      zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wymienia elementy ksiąg rachunkowych, opisuje konstrukcję zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

W2      zna rodzaje dowodów księgowych oraz ich cechy jakościowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości,

W3      posiada wiedzę w zakresie klasyfikowania operacji gospodarczych oraz zna zasady ich ewidencji na kontach księgowych,

W4      posiada wiedzę w zakresie prezentowania przychodów, kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat dla jednostek w których występują  jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze,

W5      zna poszczególne pozycje bilansu jednostek, w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze,

W6      zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,

W7      posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

W8      zna podstawy systemu podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej,

W9      zna podstawowe przepisy prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

2. Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi:

U1       sporządzać i weryfikować dowody księgowe (dobiera wzory dowodów księgowych do operacji gospodarczych, wypełnia dowody księgowe i weryfikuje ich poprawność formalną i rachunkową, wskazuje sposoby poprawiania błędów
w dowodach księgowych),

U2       ujmować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych (rozpoznaje operacje gospodarcze, ewidencjonuje operacje gospodarcze, wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych),

U3       wykonać czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wycenia podstawowe składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ustala salda końcowe kont bilansowych, ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy),

U4       przyporządkować  obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze,

U5       przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie dla jednostek,
w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze.

 

3, Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że jest gotowa do:

K1       realizowania zadań zawodowych zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej,

K2       uznania potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych,

K3       uznawania znaczenia wiedzy w pracy zawodowej i zasięgania opinii kierownictwa w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000