Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4090,- zł od osoby
3680,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty
ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. a) aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. b) naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. c) studiowanie literatury przedmiotu,
 4. d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

Zakłada się, że kandydatami na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie.

Słuchaczami mogą być osoby:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. doświadczenie zawodowe, sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla I stopnia),
  1. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
   w zawodzie księgowego,
  2. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM:

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

Moduł III     Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych

Moduł IV    Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

Moduł V      Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych - 20 godzin lekcyjnych

 

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

3.1       Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego
i wolontariacie

3.2       Aktywa pieniężne

3.3       Rozrachunki i fundusze specjalne

3.4       Obrót materiałowy i towarowy

3.5       Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

3.6       Inwestycje i zobowiązania finansowe

3.7       Kapitał (fundusz) własny

3.8       Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

3.9       Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów

3.10     Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

3.11     Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem
nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

Moduł IV   Prawo podatkowe

4.1     Podatek od towarów i usług (VAT)

4.2     Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)

4.3     Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT

4.4     Podatki i opłaty kosztowe

4.5     Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

5.1     Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

5.2     Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego

5.3     Wybrane zagadnienia z prawa pracy

5.4       Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

ORGANIZACJA:

Miejsce odbywania się zajęć: ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)

Czas trwania kursu wynosi 184 godziny lekcyjne zajęć wykładowo- dydaktycznych w tym egzamin ( 4 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w piątki w godz. 16.00 - max 20.30 i soboty w godz. 8.30 - max. 16.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi  4090,-zł

Organizator zastrzega sobie, w wyjątkowych sytuacjach, przeprowadzenie do 30% zajęć w formie online.

*W przypadku ponownego ograniczenia funkcjonowania Placówek Oświatowych kurs będzie dokończony w trybie online.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Egzamin na specjalistę ds. rachunkowości jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 4 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości (241103).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

 • Santander Bank Polska Oddział Koszalin Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 

Opis efektów kształcenia:

 1. Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba zna:

W1      funkcje, zadania i zasady rachunkowości oraz podstawowe zagadnienia związane
z organizacją rachunkowości w jednostce gospodarczej,

W2      zasady dokumentowania, dekretowania i ewidencji typowych operacji gospodarczych,

W3      zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów,

W4      podstawowe zasady klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,

W5      konstrukcję i zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

W6      zasady zawodowej etyki w rachunkowości oraz rolę księgowego w rozwiązywaniu dylematów etycznych,

W7      ogólne wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych,

W8      ogólne zasady opodatkowania: CIT, PIT, VAT i podatki kosztowe,

W9      zasady opodatkowania typowych zdarzeń w działalności gospodarczej,

W10    kluczowe przepisy prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 1. Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi:

U1       zakwalifikować operacje gospodarcze do ujęcia w księgach rachunkowych i dokonać ich ewidencji oraz wyceny stosując (zasady) politykę rachunkowości jednostki oraz potrafi rozpoznać skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego PIT i CIT,

U2       weryfikować poprawność formalną i rachunkową dowodów księgowych,

U3       ewidencjonować i rozliczać koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych oraz ustalać koszt wytworzenia produktów,

U4       wykonać czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych,

U5       przyporządkować obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków
i strat,

U6       przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie,

U7       zidentyfikować i omówić zakres ujawnień w informacji dodatkowej.

 1. c) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł specjalisty ds. rachunkowości posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że jest gotowa do:

K1       uczenia się przez całe życie oraz aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności,

K2       uznania społecznej odpowiedzialności jednostki za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w rachunkowości na szczeblu wykonawczym,

K3       rozpoznawania sytuacji, w których właściwe jest skonsultowanie się ze specjalistami
w celu rozwiązania problemów i sformułowania wniosków,

K4       realizowania zadań zawodowych zgodnie z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000