Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
weekendowy
Opłata:
950,- zł od osoby
855,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Kurs PRAWA PRACY OD PODSTAW z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy.

35 godzin wykładowych.

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach HR oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów.

HARMONOGRAM:

Lp. data dzień j. dydakt. godziny przerwy
1 11.05.2024 sobota 7 8:30 - 14:15 30min.
2 16.05.2024 czwartek 4 16:00 - 19:15 30min.
3 14.06.2024 piątek 4 16:00 - 19:15 15min.
4 15.06.2024 sobota 8 8:30 - 15:00 30min.
5 21.06.2024 piątek 4 16:00 - 19:15 15min.
6 22.06.2024 sobota 8 8:30 - 15:00 30min.

PROGRAM:

STOSUNEK PRACY
1. Wprowadzenie do prawa pracy

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 3. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy .
  5. Definicja pracodawcy i pracownika
 4. Stosunku pracy:
  - rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

- informacja o warunkach zatrudnienia .
7. Modyfikacja stosunku pracy w trakcie jego trwania
- porozumienie zmieniające
- wypowiedzenie zmieniające
- czasowe powierzenie innej pracy
8. Rozwiązanie stosunku pracy
- tryby rozwiązania stosunku pracy i ich omówienie (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)
- uprawnienia pracownika związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę
- uprawnienia pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika
- wydanie świadectwa pracy (tryb i treść świadectwa pracy).
9. Uprawnienia pracownika  w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę  stosunku pracy  10. Uprawnienia pracodawcy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy przy rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.
6. Obowiązek pracodawcy dotyczący  prowadzenia dokumentacji pracowniczej

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 1. Obowiązki pracodawcy
 2. Obowiązki pracownika.
 3. Zakaz konkurencji
 4. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych- szkolenia
 5. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
 6. Przeciwdziałanie mobbingowi.
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe.
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 9. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 10. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

 

 

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘZNE
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
2. Ochrona wynagrodzenia za pracę (termin wypłaty, dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia)
3. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji sądowej
4. Wynagrodzenie za czas urlopu - zasady ustalania
5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady ustalania
6. Wynagrodzenie za czas choroby - zasady ustalania i dokonywania potrąceń
7. Wynagrodzenie za czas przestoju - zasady ustalania
8. Odprawy, odszkodowania - zasady ustalania

CZAS PRACY
1. Definicje związane z czasem pracy:

Norma czasu pracy i okres rozliczeniowy.

Wymiar czasu pracy , Rozkład czasu pracy.

 1. Systemy czasu pracy - omówienie i charakterystyka
  3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – harmonogramy czasu pracy.
 2. Przerwy w pracy.
 3. Prawo pracownika do odpoczynku.
  6. Godziny nadliczbowe (definicja, dopuszczalność, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
 4. Praca w niedziel i święta.
 5. Praca w placówkach handlowych
 6. Rekompensata za pracę w niedzielę i święto.
  10. Wyjścia prywatne i spóźnień w pracy
  11. Czas pracy w podróży służbowej
  12. Ewidencja czasu pracy.

URLOPY PRACOWNICZE

 1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 4. Przerwanie urlopu wypoczynkowego .
 5. Przesunięcie terminu urlopu
 6. Odwołanie z urlopu.
 7. Urlop bezpłatny.
 8. Urlop dodatkowy dla innych grup pracowników
 9. Urlopy tzw. okolicznościowe

 

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓ10. ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 1. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych
 2. Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży.
 3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 4. Urlop macierzyński.
 5. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 6. Urlop rodzicielski Urlop ojcowski.
 7. Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny.
 8. Urlop wychowawczy.

 

Nowelizacja kodeksu pracy – praca zdalna, badanie trzeźwości pracowników.

ZATRUDNAIANIE MŁODOCIANYCH

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Szczególna ochrona zdrowia.
 3. Urlopy wypoczynkowe.

 

ODPOWIDZIALNOŚC ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRWAOM PRACOWIKA

Katalog wykroczeń.

Wysokość kar.

WYKŁADOWCA:

Aldona Wiejak-Głuszko

Prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu.

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy. Przewidywany czas trwania kursu 35 godzin wykładowych.

Miejsce szkolenia:

stacjonarnie: siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

online: platforma Teams

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:

Cena za jedną osobę - 950 zł.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

 • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
 • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000