Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
290,- zł od osoby
261,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

INFORMACJA OGÓLNA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 14:30 (7 godzin lekcyjnych).

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line, tj. szkolenie transmitowane „na żywo” zaproszonym uczestnikom. Dzień lub dwa dni przed szkoleniem uczestnik  otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie (link) do wydarzenia. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia – klikając w podany link, loguje się do platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy wraz z zaproszeniem na szkolenie otrzymają materiały w wersji elektronicznej. Materiały te będą także wyświetlane przez prowadzącego podczas szkolenia. Do udziału w szkoleniu będą potrzebować Państwo sprzętu z funkcją dźwięku (komputer, laptop, tablet itp.) oraz dostępu do Internetu.

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Opera.

PROGRAM SZKOLENIA:

1/ Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 r.
a/ Zmiana wysokości podstawy opodatkowania oraz strat w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami o zapłatę świadczenia pieniężnego z tytułu transakcji handlowej – ulga na złe długi,
b/ „Biała lista” podatników VAT a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym , przykłady praktyczne
c/Mechanizm podzielonej płatności (split payment) a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym , przykłady praktyczne
d/ Zasady rozliczania straty podatkowej po zmianach;
2/ Nowe preferencje stosowane w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 21 lipca 2020 r.
a/ Podstawa prawna oraz zasady stosowania odliczenia z tytułu przekazania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
b/ Nowe zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone w art. 52m, obejmują otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

•świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy COVID-19;

•świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy COVID-19;

•zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy ustawy COVID-19.

c/ Podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych ustawy PIT
d/ Podstawa prawna oraz zasady stosowania wydłużonego terminu na przekazanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od wynagrodzeń pracowników;
e/ Zaliczanie wydatków „okołoepidemicznych” do kosztów uzyskania przychodów;
f/ Pojęcie, przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz momentu jego powstania w świetle Tarczy Antykryzysowej;
g/ Podstawa prawna oraz zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
h/ Umożliwienie podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) odliczenia od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ustawy PIT i art. 18d ustawy CIT, ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w Tarczy Antykryzysowej;
i/ Umożliwienie podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) korzystania w trakcie roku podatkowego z preferencyjnej 5% stawki podatkowej od kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19;
j/ Podatek od przychodów z budynków;
k/ Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.;
l/ Zmiany umowy czynszu najmu (wpływ na przychody najemcy z tytułu nieodpłatnych/częściowo odpłatnych świadczeń), w kontekście regulacji przyjętych w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii;
ł/ Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r.
m/ Sposób dokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych oraz miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych w okresie trudności wywołanych pandemią koronawirusa, tj. przepisów art. 31ya ustawy Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. poz. 1086).
3/ Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem

CENA:

Koszt szkolenia za jedną osobę wynosi 290 zł / cena dla członków wspierających SK to 261 zł/os.

Wpłat prosimy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonania opłaty przed szkoleniem (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl)
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

WYKŁADOWCA:

Anna Dziura - Praktyk, trener ,wykładowca, były pracownik RIO w Koszalinie – pracownik wydziału analiz i kontroli, były pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie o/Koszalin – pracownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; były pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie - komisarz skarbowy w komórce kontroli podatkowej. Prowadzi wykłady z zakresu podatków dochodowych i Ordynacji podatkowej na Politechnice Koszalińskiej na Studiach Podyplomowych "Systemy Podatkowe" od 2009r. w/w studia noszą nazwę "Podatki i Doradztwo Podatkowe". Od 2009r.:- prowadzi wykłady z zakresu systemów podatkowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych " Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na Studiach Podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu; Od 2010r., współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział Okręgowy w Koszalinie prowadząc wykłady w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT; oraz poprzez SK o/Koszalin wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie prowadzi własna firmę szkoleniową i biuro.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000