Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
889,- zł od osoby
800,- zł Cena dla członków
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 20 i 21 maja 24 r. od godz. 09.00 do 15.45 - szkolenie dwudniowe
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - ekspertka z zakresu podatków, w tym szczególnie podatku VAT, praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem w skarbowości; biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług

PROGRAM

Dzień pierwszy

 • Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
  • źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
  • zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
  • możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych w razie sprzeczności regulacji krajowych,
  • rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.
 • Podatek od towarów i usług w Polsce:
  • źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
  • indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
  • organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
  • rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.
 • Podatnik podatku VAT:
  • pojęcie działalności gospodarczej,
  • przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
  • samoobliczanie podatku a podatnik VAT,
  • zwolnienia podmiotowe
  • zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT).
 • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  • zasada powszechności podatku VAT,
  • czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
  • forma prawna czynności a jej opodatkowanie, autonomiczność prawa podatkowego.
 • Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:
  • obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
  • proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
  • przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
  • odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  • obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
  • nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
  • biała lista podatników czyli nowy wykaz podatników VAT obowiązujący od 1 września 2019 r. – do czego służy i jak go stosować
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w białej liście.
 • Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe:
  • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
  • data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
  • obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
 • Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
  • nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
  • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  • stawka 0% w przypadku transakcji krajowych i transgranicznych – warunki
 • Odliczenie podatku naliczonego:
  • warunki odliczenia podatku naliczonego,
  • źródła odliczenia, moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
  • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 •  Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  • kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
  • usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
  • faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
  • odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.
  • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (brak rejestracji).
 • Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
  • faktury wadliwe i nierzetelne,
  • sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.
 • Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
  • obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
  • ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
  • zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

Dzień drugi

 • Ulga na złe długi u sprzedawcy i nabywcy
  • pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
  • warunki skorzystania z ulgi,
  • modyfikacja zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT i wyroku TSUE
  • ujęcie ulgi w JPK_V7
  • zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.
 • Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur:
  • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
  • przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
  • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  • przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  • elementy obowiązkowe faktury
  • elementy obowiązkowe faktury dla niektórych rodzajów transakcji
  • poprawna treść faktury – związek z dowodami materialnym,
  • terminy wystawienia faktury VAT,
  • obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  • wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
  • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
  • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
  • pojęcie pustej faktury,
  • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  • faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  • faktura wystawiana do paragonu z kasy rejestrującej
  • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
  • anulowanie faktury,
  • kontrole biznesowe przy fakturach – co to jest?
 • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej – co to jest Krajowy System eFaktur :
  • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
  • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
  • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
  • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
  • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
  • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
  • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.
 • Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
  • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
  • termin wystawienia faktur korygujących,
  • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
  • korekty in plus i in minus,
  • korekty bieżące i wsteczne,
  • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
  • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
  • sposób wystawienia noty korygującej,
  • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.
 • Zasady przechowywania faktur:
  • okres, w którym należy przechowywać faktury,
  • sposób przechowywania faktur,
  • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
 • Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT:
  • na czym polega split payment?
  • kto musi mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
  • w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (nowe możliwości od 1 listopada 2019 roku)?
  • korzyści dla nabywców stosujących split payment,
  • korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
  • fzasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
  • system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji
  • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
  • jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
  • likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
  • split payment a odpowiedzialność solidarna,
  • nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
  • wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
  • split payment a transakcje w walucie obcej,
  • split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami
  • split payment a płynność finansowa.
 • Ewidencja VAT:
  • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
  • jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
  • forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
  • ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  • ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
  • nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT)
  • wprowadzenie kary pieniężnej za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 • Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT:
  • okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
  • rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
  • metoda kasowa w rozliczeniu VAT.
  • płatność podatku
  • jak skorygować deklarację VAT.
 • Likwidacja firmy. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 800 zł - dla członków wspierających SKwP Oddział w Koszalinie z opłaconą na bieżąco składką
 • 889 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000