Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
889,- zł od osoby
800,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Obowiązek podatkowy, podatek naliczony, faktury (KSeF), prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, pliki JPK_V7, deklaracje. Nowe regulacje.

04 i 05 kwietnia 2024r.

szkolenie online 2 dniowe od godz. 9:00 - 15:30

 

Wykładowca: Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Odpłatność:
· 889 zł.  - od osoby
· 800 zł. - członkowie wspierający SKwP O/O w Koszalinie będący płatnikiem za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 29 marca 2024r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 1. Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
 2. Definicja podatnika i działalności gospodarczej
 3. Czynności podlegające opodatkowaniu.
 4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  1. dostawa towarów,
  2. świadczenie usług,
  3. wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
  4. eksport i import towarów
  5. import usług.
 5. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
 6. Wyłączenia ze zwolnienia
 7. Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników.
 8. Podatek należny Obowiązek podatkowy.
  1. terminy powstania obowiązku podatkowego.

- transakcje krajowe

- transakcje międzynarodowe

 1. rozliczenie metodą kasową.
 2. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. korekty podatku należnego
 1. Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
 2. Stawki podatku VAT
 3. Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT.
 4. Podatek naliczony.
 5. podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
 6. sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
 7. zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
 8. dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
 9. rozliczanie pojazdu samochodowego
 10. korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa..
 11. faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
 12. Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
 13. Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
 14. Proporcja

Dzień drugi

 1. Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia w biurze rachunkowym
  1. rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
  2. podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  3. faktury zaliczkowe
  4. terminy wystawiania faktur.
  5. faktury i noty korygujące.
  6. anulowanie faktury.
 2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
  1. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
  2. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
  3. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
  4. istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
 3. księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
 4. Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
  1. co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.
   1. - paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
   2. - jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;
 • - handel metalami a oznaczenia;
 1. - nieruchomości;
 2. - usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
 3. - usługi transportowe i gospodarka magazynowa.
 1. wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 2. oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 3. transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
 1. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu
 2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
  1. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
  2. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
  3. noty korygujące a system KSeF
  4. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
  5. zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
  6. księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
 3. Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.
  1. oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
  2. obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
 4. Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.
  1. wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  2. zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
 5. Korekta ewidencji i deklaracji VAT
  1. korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
  2. korekta inicjowana przez organ podatkowy.
  3. zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
  4. konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.
 6. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000