Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
Zapisz się

INFORMACJA OGÓLNA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 14:00 (6 godzin lekcyjnych).

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line, tj. szkolenie transmitowane „na żywo” zaproszonym uczestnikom. Dzień lub dwa dni przed szkoleniem uczestnik  otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie (link) do wydarzenia. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia – klikając w podany link, loguje się do platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy wraz z zaproszeniem na szkolenie otrzymają materiały w wersji elektronicznej. Materiały te będą także wyświetlane przez prowadzącego podczas szkolenia. Do udziału w szkoleniu będą potrzebować Państwo sprzętu z funkcją dźwięku (komputer, laptop, tablet itp.) oraz dostępu do Internetu.

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Opera.

PROGRAM

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Rola jaką mają spełnić
 • Inne formy oszczędzania na emeryturę
 • Zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 1. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający (krok po kroku).
 • Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 • Wybór instytucji finansowej.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 • Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.
 1. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 • Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 • PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 • Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 • Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.
 1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.
 • Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 • Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK
 • Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 • Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 • Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 • Skutki nie zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.
 1. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK w praktyce.
 • Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 • Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym.
 • Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?
 • Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym.
 • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK.
 1. Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 • Czy osoby 55 +mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
 • Jak postąpić w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia ma wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do PPK?
 • Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
 • Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 • Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 • Przynależność do kilku programów PPK.
 • Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 • Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 • Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 • Wznawianie wpłat na wniosek.
 1. Obowiązki pracodawcy – wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.
 • Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 • Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
 • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Naliczanie wpłat do PPK dla osób:
 • przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
 •  przebywających na zwolnieniach lekarskich,
 •  korzystających z urlopów bezpłatnych.
 •    Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania

wpłaty pracownika.

 • złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika, PPK,
 • zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
 •  rezygnacji z wpłaty dodatkowej.
 • Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 • sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
 •  konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
 •  Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych
 •      Planów Kapitałowych (PPK).
 • Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 1. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika.
 • Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 • Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 • Rozporządzanie środkami przed osiągnięciem 60 roku życia – rezygnacja z PPK
 • Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Dziedziczenie środków PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK
 1. Nadzór na funkcjonowaniem PPK.
 • Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 • Ewidencje PPK i portal PPK.
 • Sankcje karne i podmioty kontrolne.
 1. Rola pracodawcy – przy wdrażaniu PPK
 • Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia.
 • Zajęcia komornicze a naliczanie wpłat do PPK.
 • Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA.
 • Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika.
 • RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA: absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000