Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
290,- zł od osoby
261,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

INFORMACJA OGÓLNA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 14:30 (7 godzin lekcyjnych).

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line, tj. szkolenie transmitowane „na żywo” zaproszonym uczestnikom. Dzień lub dwa dni przed szkoleniem uczestnik  otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie (link) do wydarzenia. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia – klikając w podany link, loguje się do platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy wraz z zaproszeniem na szkolenie otrzymają materiały w wersji elektronicznej. Materiały te będą także wyświetlane przez prowadzącego podczas szkolenia. Do udziału w szkoleniu będą potrzebować Państwo sprzętu z funkcją dźwięku (komputer, laptop, tablet itp.) oraz dostępu do Internetu.

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Opera.

Program:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – konstrukcja prawna, terminy implementacji:

-  rola jaką mają spełnić

- inne formy oszczędzania na emeryturę

- zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Pracownik i pracodawca na rynku kapitałowym – podstawowe informacje o instytucjach oferujących PPK;

3. Krok po kroku ,czyli etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający.

 • Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 • Wybór instytucji finansowej.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 • Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

4. Przesunięcie terminów na zawarcie umowy o zarządzenie PPK i umowy o prowadzenie PPK w związku z ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Interpretacje PFR, instytucji finansowej i prawników – które wybrać, aby było bezpiecznie? Wybór instytucji finansowej.

6. Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.

 • kryteria wyboru instytucji finansowej.
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

7. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

8. Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).

 • Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 • Co w sytuacji ,gdy wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji? Czy trzeba zawrzeć umowę?
 • Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 • Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 • Skutki nie zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

9. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK w praktyce.

 • Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 • Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym.
 • Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?
 • Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym.
 • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK.

10. Do kogo adresowany PPK?

 • Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 • Osoby 55 + czy mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
 • Procedura postępowania w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia ma wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do PPK?
 • Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
 • Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 • Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników –
 • Czy można przynależeć do kilku programów PPK.
 • Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 • Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 • Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 • Wnioskowanie o wznawianie wpłat.

11.Obowiązki pracodawców związane z PPK;

 • Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 • Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
 • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Naliczanie wpłat do PPK dla osób:
  a) przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
  b) przebywających na zwolnieniach lekarskich,
  c) korzystających z urlopów bezpłatnych.
 • Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania wpłaty pracownika.

b) złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
c) zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
d) rezygnacji z wpłaty dodatkowej.

 • Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 • sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
 • konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 • Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.

12. Dysponowanie środkami z PPK przez Uczestnika.

 • Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 • Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 • Rozporządzanie środkami przed osiągnięciem 60 roku życia – rezygnacja z PPK
 • Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Dziedziczenie środków PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK.

13. Nadzór na funkcjonowaniem PPK.

 • Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 • Ewidencje PPK i portal PPK.

14.Odpowiedzialność karna i cywilnoprawna pracodawców i jego reprezentantów,

15. Dodatkowe obowiązki administracyjne narzucane przez instytucje finansowe – na co zwracać uwagę?

16. Największe pułapki i wyzwania występujące w procesie wdrażania PPK..

 • Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia.
 • Zajęcia komornicze a naliczanie wpłat do PPK.
 • Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA.
 • Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika.
 • Dane osobowe – czy zbierać? Jakie dane wymagają instytucje finansowe?
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK
 • Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:
  a) zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,
  b) błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  c) dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie,
  d) opóźnienia w odprowadzeniu wpłaty do instytucji finansowej.
  e) czy pracodawca może zapłacić do instytucji zaległe wpłaty i potrącić je z wynagrodzenia pracownika?

17. Pracownicze Plany Kapitałowe – benefit czy obowiązek?  Obowiązki pracodawcy – sytuacja po wdrożeniu PPK.

 • obowiązek informacyjny uczestników PPK przy zmianie instytucji finansowej
 • obowiązek informacyjny w sprawie dobrowolnego przystąpienia do PPK
 • obowiązki pracodawcy w przypadku złożenia przez nowego pracownika informacji o posiadanych PPK
 • rola pracodawcy a ponowne przystąpienie do PPK po upływie 4 lat
 • prawidłowe i terminowe naliczanie składek do PPK – nowe obowiązki pracodawcy
 • jak postąpić momencie zmiany przez uczestnika PPK zmiany wysokości deklarowanej składki, od kiedy obowiązuje zmiana
 • w którym momencie ma skutek prawny złożenie deklaracji rezygnacji przez uczestnika PPK i obowiązki pracodawcy
 • zasady współpracy pracodawcy z instytucją finansową w trakcie podpisania umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie.

18. PPK a PPE – sztuka wyboru.

CENA:

Koszt szkolenia za jedną osobę wynosi 290 zł / cena dla członków wspierających SK to 261 zł/os.

Wpłat prosimy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonania opłaty przed szkoleniem (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl)
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

WYKŁADOWCA:

Aldona Wiejak-Głuszko

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000