Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
444,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie 8 godz. lekcyjnych 16:00 - 22:00

Szkolenie  od postaw dedykowane jest dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady obsługi programu PŁATNIK i zasad dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych w ZUS. Szkolenie dedykowane głównie osobom początkującym.

Plan szkolenia:

 1. Funkcjonowanie programu:
  • menu główne, opis ekranów i okienek, skróty klawiaturowe,
  • parametry wyliczeniowe do weryfikacji poprawności danych,
  • aktualizacja komponentów programu.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników:
  • zakładanie i modyfikacja kartoteki płatnika,
  • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie danych z ZUS,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie osoby prawnej i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zmiana danych identyfikacyjnych i adresowych płatnika składek.
 3. Obsługa rejestru ubezpieczonych:
  • zakładanie i modyfikacja kartoteki ubezpieczonego,
  • potwierdzanie danych ubezpieczonego w ZUS – pobieranie danych z ZUS,
  • wyszukiwanie i filtrowanie danych w rejestrze ubezpieczonych,
 4. Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonego – ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA:
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie zleceniobiorcy i innych tytułów
  • zgłoszenie zmiany danych (nazwiska, adresu) ubezpieczonego,
  • zgłoszenie zmiany zakresu ubezpieczeń.
 5. Obsługa członków rodziny ubezpieczonego:
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny na dokumencie ZUS ZCNA,
  • zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych i adresowych członka rodziny,
  • wyrejestrowanie członka rodziny włącznie z wyrejestrowaniem pracownika,
  • monitoring członków rodziny w kartotece ubezpieczonego.
 6. Obsługa zestawu z dokumentami zgłoszeniowymi:
  • dodawanie dokumentów do zestawu / odłączanie dokumentów,
  • weryfikacja poprawności danych w zestawie,
  • ustawianie kolejności przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych w ZUS.
 7. Generowanie miesięcznych raportów rozliczeniowych: ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA, w tym:
  • raporty składkowe:
   • pracownika, zleceniobiorcy – w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia,
   • pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności uzyskanym w trakcie miesiąca rozliczeniowego,
   • pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
   • pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym,
   • pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym z jednoczesną pracą na umowę zlecenia,
  • rejestracja przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • rejestracja okresów przerw w opłacaniu składek pracownika: choroba, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy,
  • rejestracja danych na formularzu ZUS RPA jako uzupełnienie danych wykazanych w raporcie ZUS RCA.
 8. Generowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w oparciu o imienne raporty rozliczeniowe: ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA.
 9. Tworzenie zestawu z dokumentami rozliczeniowymi:
  • weryfikacja kompletności danych wg dokonanych zgłoszeń,
  • uzupełnianie imiennych raportów rozliczeniowych z poziomu zestawu dokumentów.
 10. Import danych z programu kadrowo–płacowego.
 11. Elektroniczny przekaz danych do ZUS:
  • ustawienia przekazu elektronicznego,
  • certyfikaty i ich aktualizacja (podpis kwalifikowany, certyfikat ZUS, listy CRL),
  • wysyłka danych do ZUS,
  • potwierdzanie i raportowanie przekazu danych do ZUS,
  • statusy przetworzenia dokumentów,
 12. Uzupełnienie danych w oświadczeniu ZUS OSW i raporcie informacyjnym ZUS RIA.
  • zgłoszenie do ZUS zamiaru skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • informacja o imiennych przychodach uzyskanych w latach 1999-2018,
 13. Obsługa formularzy
  • ZUS IWA informacja do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 14. Dokumentowanie pracy w warunkach specjalnych i pracy o szczególnym charakterze:
  • uzupełnianie dokumentu ZUS ZSWA,
  • rozliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w deklaracji ZUS DRA,
  • przekazywanie danych dot. emerytur pomostowych do ZUS.
 15. Informacje miesięczne i roczne dla osoby ubezpieczonej.
 16. Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych:
  • zgłoszenie / wyrejestrowanie z błędną datą,
  • zgłoszenie / wyrejestrowanie z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • zgłoszenie / wyrejestrowanie z błędnym zakresem ubezpieczeń,
  • wykorzystanie formularza ZUS KOA.
 17. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych:
  • generowanie dokumentów korygujących z użyciem kreatora tworzenia dokumentów rozliczeniowych,
  • korekty składek ubezpieczeniowych,
  • korekty danych wykazywanych w ZUS RPA,
  • korekty zasiłków ZUS i nieobecności, w szczególności choroby pracownika,
  • korekty funduszu pracy, funduszu solidarnościowego oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
 18. Archiwizacja zestawu dokumentów

OPŁATA:

 • 444,- zł brutto od osoby/ 400,- zł dla członków Stowarzyszenia

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

DODATKOWE INFORMACJE:

WYKŁADOWCA: Marta Wróblewska - pracownik ZUS, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000