Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
389,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Zapisz się

RODO W KADRACH, HR i PŁACACH – WARSZTATY, WZORY, WYJAŚNIENIA

27 maja 2024 roku - godz.09:00

( 7 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie koncentruje się na ochronie danych osobowych w kadrach, HR i płacach. Szkolenie ma charakter wdrożeniowo – świadomościowy. Celem jest weryfikacja poprawności wdrożenia danych osobowych oraz uświadomienie uczestnikom, czym są dane osobowe, identyfikacja sytuacji przetwarzania danych osobowych w codziennych procesach pracy, zaznajomienie z zasadami przetwarzania danych osobowych, przesłankami przetwarzania danych osobowych oraz prawami osób, których dane dotyczą.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy zdobywają i weryfikują wiedzę na temat aktualnych regulacji w przedmiocie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracować na aktach prawnych, zeszycie ćwiczeniowym oraz  przykładowych wzorach dokumentów. Wzory dokumentów zostaną przekazane uczestnikom zarówno w wersji elektronicznej edytowalnej.

Adresaci szkolenia:

osoby zajmujące się kadrami, płacami i HR, pracodawcy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem ochrony danych osobowych, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

WYKŁADOWCA: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia

Odpłatność:

389 zł. - od osoby
350 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 08 kwietnia 2024r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM:

 1. Ochrona informacji poufnych w kadrach, HR i płacach: źródła ochrony, zakres ochrony, sposoby zabezpieczenia informacji poufnych

- tajemnica przedsiębiorstwa

 • umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem i zleceniobiorcą (wzór)
 • skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

- tajemnica zawodowa i skutki jej naruszenia

- informacja niejawna

- dane osobowe

- oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z informacją prawnie chronioną (wzór)

 1. Katalog aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych w kadrach, HR, płacach
 • zastąpienie dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)
 • relacja RODO do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o ZFŚS
 • Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 1. Identyfikacja danych osobowych w:
 • dziale kadr
 • dziale HR
 • dziale płac

- ustalenie podstaw przetwarzania danych osobowych w kadrach, HR i płacach

- ustalenie okresu przetwarzania (przechowywania) danych osobowych w kadrach, HR i płacach

- identyfikacja czynności przetwarzania w kadrach, HR i płacach

 1. Analiza przypadku:

1) skierowanie na badania lekarskie (PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na wstępne badania)

2) kwestionariusz osobowy dla kandydata

3) kwestionariusz osobowy dla pracownika (m.in. dane osoby, z którą należy się skontaktować w razie wypadku)

4) umowa o pracę (m.in. czy do pierwszej umowy można wpisać PESEL lub adres zamieszkania

5) lista obecności – zbiorcza czy indywidualna?

6) rekrutacja

- pytanie o niekaralność

- co zrobić z CV po zakończonym procesie rekrutacji

- pytanie o ciąże a rekrutacja na stanowisko, na którym praca kobiety w ciąży jest wzbroniona

 1. RODO a badanie trzeźwości (środków działających podobnie do alkoholu) oraz praca zdalna

1) podstawy przetwarzania danych osobowych na potrzeby kontroli trzeźwości i pracy zdalnej

2) jak zaktualizować rejestr czynności przetwarzania i czy należy aktualizować treść klauzul informacyjnych

3) jakie treści powinna zawierać procedura ochrony danych osobowych przetwarzanych w trakcie pracy zdalnej

4) jak zgodnie z RODO wprowadzić kontrolę pracy zdalnej, w tym np. monitorowanie aktywności komputera

5) kontrola trzeźwości (środków działających podobnie do alkoholu) – schemat kontroli z zachowaniem wymogów RODO

6) okres przechowywania wyników kontroli

7) procedura ochrony danych osobowych dla pracy zdalnej  -  wzór zapisów

 1. Monitoring w zakładzie pracy
 2. a) rodzaje monitoringu (monitoring wizyjny, bilingów rozmów, poczty email, lokalizacyjny, inne formy monitoringu)
 3. b) wprowadzenie monitoringu krok po kroku (wzór zapisów do regulaminu pracy / obwieszczenia)
  Zabezpieczenie danych osobowych w kadrach, HR i płacach wg RODO
  - obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
  - środki techniczno – organizacyjne ochrony danych osobowych

- lista źródeł informacji o środkach techniczno-organizacyjnych ochrony danych

- omówienie środków techniczno-organizacyjnych ochrony danych

- wymagania dotyczące systemów informatycznych
- Inspektor Ochrony Danych

 • wyznaczenie inspektora ochrony danych: obligatoryjne, fakultatywne
 • status i zadania inspektora ochrony danych
 1. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

- zewnętrzne biuro księgowe / rachunkowe

- wymóg zawarcia umowy z zakładem medycyny pracy, prywatna służba zdrowia, Multisport, Benefit

- umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przetwarzanie danych osobowych
 2. a) podstawa przetwarzania danych osobowych
 3. b) ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych a zasada minimalizmu
 4. c) okres przetwarzania danych ZFŚS

- upoważnienie do przetwarzania danych członków komisji socjalnej – wzór

- potwierdzenie dokonania corocznego przeglądu - wzór

 1. Obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych - warsztaty praktyczne, WZORY
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • polityka ochrony danych osobowych
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • umowa powierzenia przetwarzania danych
 • zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • klauzula informacyjna (pracownik, kandydat, zleceniobiorca)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Administrator, współadministrator, procesor, odbiorca - identyfikacja na przykładach z zakresu kadr, HR i płac
  11. Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne)
  12. Plan kontrola PUODO na 2024 rok

- przebieg kontroli:

 • zawiadomienie
 • przedmiot kontroli

- uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli
- protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)
- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ochrony danych osobowych
13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
- kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?
- odpowiedzialność na podstawie dotychczasowych przepisów

 • odpowiedzialność karno-administracyjna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)
 • odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

- kary finansowe przewidziane w RODO

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

  Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto

SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie
w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000