Miasto:
Koszalin
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
1556,- zł od osoby
1400,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

INFORMACJE OGÓLNE

Kurs odbędzie się w formie online tj. szkolenie transmitowane „na żywo” , za pomocą platformy internetowej.  Do wzięcia udziału w kursie potrzebować Państwo będą jedynie dostępu Internetu oraz do sprzętu (komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie z funkcją dźwięku). Wszelkie materiały będą udostępniane Państwu na bieżąco drogą elektroniczną. Test końcowy również odbywa się w formie elektronicznej. 

I. CEL
Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i płac. Kurs daje możliwości zapoznania się z zagadnieniami prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo-płacowym. Kurs umożliwia słuchaczom również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się programem kadrowo-płacowym oraz obsługą programu Płatnik.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
b) naukę własną słuchacza,
c) rozwiązywanie zadań problemowych,
d) analizowanie aktów prawnych
e) studiowanie literatury przedmiotu
f) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.
Po ukończeniu zajęć teoretycznych zostanie przeprowadzony test końcowy potwierdzający posiadane kwalifikacje kadrowo-płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu 242310)

II. PROGRAM
Program kursu obejmuje 70 godziny lekcyjne z zakresu:

STOSUNEK PRACY
1. Zasady prawa pracy
2. Nawiązanie stosunku pracy
- charakterystyka stosunku
- rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka
3. Modyfikacja stosunku pracy w trakcie jego trwania
- porozumienie zmieniające
- wypowiedzenie zmieniające
- czasowe powierzenie innej pracy
4. Rozwiązanie stosunku pracy
- tryby rozwiązania stosunku pracy i ich omówienie (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)
- uprawnienia pracownika związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę
- uprawnienia pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika
- wydanie świadectwa pracy (tryb i treść świadectwa pracy).
5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
6. Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

CZAS PRACY
1. Czas pracy oraz inne okresy aktywności zawodowej pracownika
2. Definicje związane z czasem pracy: doba, tydzień, odpoczynek, niedziela, rozkład, okres rozliczeniowy
3. Systemy czasu pracy - omówienie i charakterystyka
4. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
5. Godziny nadliczbowe (definicja, dopuszczalność, refundacja naturalna i finansowa)
6. Odpracowanie wyjść prywatnych i spóźnień w pracy
7. Czas pracy w podróży służbowej
8. Dni wolne od pracy ( ustawowe, harmonogramowe, wolne z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy).

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
2. Ochrona wynagrodzenia za pracę (termin wypłaty, dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia)
3. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji sądowej
4. Wynagrodzenie za czas urlopu - zasady ustalania
5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady ustalania
6. Wynagrodzenie za czas choroby - zasady ustalania i dokonywania potrąceń
7. Wynagrodzenie za czas przestoju - zasady ustalania
8. Odprawy, odszkodowania - zasady ustalania
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Źródła przychodów;
3. Zwolnienia przedmiotowe;
4. Koszty uzyskania przychodów;
5. Pobór podatku lub zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników;
6. Zeznanie podatkowe.
7. Ćwiczenia

ZASIŁKI
1. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo.
a) wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy :
- uprawnienia do zasiłku chorobowego,
- podstawa wymiaru,
- wysokość zasiłku chorobowego,
- okres zasiłkowy,
- dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.
b) świadczenie rehabilitacyjne:
- podstawa wymiaru,
- wysokość świadczenia,
- dokumentacja do wypłaty.
c) zasiłek macierzyński:
- zasiłek macierzyński - podstawy,
- dodatkowy zasiłek macierzyński,
- urlop ojcowski,
- dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego.
d) zasiłek opiekuńczy:
- zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem i członkiem rodziny,
- zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem,
- zasiłek opiekuńczy w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu.
e) zasiłek wyrównawczy: prawo i wysokość zasiłku
f) zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:
- wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia,
- ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
- najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników,
- ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
- ustalenie podstawy wymiaru innych zasiłków przysługujących pracownikom,
- podstawa wymiaru zasiłku w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
2. Zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób nie będących pracownikami.
3. Dokumentowanie prawa do zasiłków.
4. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
5. Terminy wypłat zasiłków.
6. Uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień.
7. Potrącenia egzekucyjne z zasiłków.
8. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego:
a) ustalanie prawa do zasiłków,
b) ustalanie podstawy wymiaru zasiłków,
9. Zajęcia praktyczne.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym:
- osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- osób zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenia,
- osób przebywających na urlopach macierzyńskich oraz urlopach wychowawczych.
2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich wyżej ubezpieczonych.
3. „Zbiegi „ ubezpieczeń społecznych (zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych).
4. Dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania :
- dokumenty zgłoszeniowe,
- dokumenty rozliczeniowe.
PŁACE (warsztaty)
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
2. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika.
3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
4. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
5. Wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno - prawnych.
6. Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń.
7. Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby.
8. Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
9. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowana część miesiąca.
10. Inne składniki wynagrodzenia:
- odprawa emarytalno-rentowa
- dodatek za pracę w godzinach nocnych itp.\

OBSŁUGA PROGRAMU PLATNIK 
1. Wprowadzenie danych oraz zmiany w rejestrze ubezpieczonych;
2. Dokumenty ubezpieczeniowe;
3. Nowy dokument zgłoszeniowy ZUS ZSWA;
4. Wczytywanie dokumentów do Płatnika z programu kadrowo-płacowego oraz starych programów Płatnik;
5. Tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych;
6. Tworzenie dokumentów korygujących;
7. Wysyłanie dokumentów do ZUS;
8. Tworzenie dokumentów płatniczych (przygotowywanie przelewu składek do ZUS);
9. Sposoby tworzenia dokumentów ZUS RMUA;
10. Archiwizacja danych w programie Płatnik.

OPTIMA - moduł kadrowo - płacowy
/Praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas zajęć na programach komputerowych/.

* zajęcia z obsługi programu Płatnik oraz Optima odbywają się w formie online na zasadzie prezentacji działania programów, poprzez udostępnienie ekranu wykładowcy

III. TERMIN
Zajęcia prowadzone będą w systemie:
piątki - w godz. 16.00 - max 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - max 15.00.
Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.
Przewidywany czas trwania kursu - 5 weekendów (piątek/sobota)

IV. CENA
Cena za jedną osobę - 1556 zł

V. ZAKOŃCZENIE
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godz. lekcyjnych oraz zaliczenie testu końcowego z kadr i płac. Test końcowy odbywa się w formie elektronicznej.
Osoba, która na egzaminie końcowym uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (w formie elektronicznej)  zgodnie § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).
Osoba, która na egzaminie uzyska z każdego modułu co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne (w formie elektronicznej) w obrębie zawodów specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu 242310) oraz specjalista ds. Kadr (kod zawodu 242307) - zgodnie z Rozporządzeniu MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZU z 2014r. poz. 1145) wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Nadesłanie zgłoszenia za pomocą przycisku "Zapisz się"" lub na adres e-mail szkolenia@koszalin.skwp.pl lub pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27
Dokonanie wpłaty pierwszej raty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.
W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000