Miasto:
Koszalin
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
444,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków
Zapisz się

godzina: od 09:00 do 16:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat rozliczania transakcji zagranicznych, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i z krajami trzecimi w zakresie transakcji B2B. Szkolenie będzie zawierało liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Celem szkolenia jest również zwrócenie uwagi na wątpliwości oraz często popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych.
Program szkolenia uwzględnia także zmiany w omawianej tematyce wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 3.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych, w szczególności w zakresie rozliczeń transakcji międzynarodowych na gruncie podatku VAT, osób chcących poznać podstawy i bardziej złożone zagadnienia związane z problematyką podatku VAT w obrocie międzynarodowym i innych osób mających do czynienia z rozliczaniem podatku VAT.

WYKŁADOWCA

Łukasz Nitschke - doradca podatkowy, Prezes Zarządu i Partner w spółce doradztwa podatkowego, główny księgowy.

W swojej praktyce zawodowej pomaga zarówno podmiotom krajowym, jak również międzynarodowym grupom kapitałowym. Jest prelegentem podczas konferencji i seminariów o tematyce podatkowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT i CIT. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej.

PROGRAM

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 • Definicja, warunki.
 • WDT transakcyjne oraz nietransakcyjne (wywóz własnego towaru).
 • WDT a nieodpłatne przekazanie towaru (np. w ramach darowizn, próbek, prezentów).
 • WDT a reklamacje, wymiany towarów na niewadliwy, naprawy.
 • Wyłączenia dla WDT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w WDT.
 • INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Podstawa opodatkowania – m.in. czy fakturę zwiększać o koszty transportu.
 • Problematyka zaliczek – czy należy fakturować, czy wpływają na rozliczenie.
 • Wymogi stosowania stawki 0%.
 • Dokumentowanie WDT wg polskich oraz unijnych przepisów podatkowych.
 • Otrzymanie dokumentów potwierdzających wywóz po terminie a rozliczenie VAT w deklaracji.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.
 • Stosowanie właściwych kursów walutowych.
 • Czy dostawa towaru z montażem stanowi WDT – jak należy ją rozliczyć?
 • Termin wystawienia faktury oraz co w przypadku wystawienia faktury po terminie?

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 • Definicja, warunki.
 • WNT transakcyjne oraz nietransakcyjne (przywóz własnego towaru).
 • WNT a nieodpłatne otrzymanie towaru (np. w ramach darowizn, próbek).
 • Wyłączenia dla WNT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT.
 • INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego.
 • WNT a prawo do odliczenia – czy zawsze przysługuje, kiedy nie.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Problematyka zaliczek – czy wpływają na rozliczenie.
 • Warunki stosowania stawki 0%.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.
 • Stosowanie właściwych kursów walutowych.
 • Czy dostawa towaru z montażem stanowi WNT – jak należy ją rozliczyć?
 • Nieotrzymanie faktury a rozliczenie WNT – czy należy rozliczyć VAT należny i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

3.Eksport towarów

 • Definicja.
 • Eksport pośredni oraz bezpośredni.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Warunki i dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%.
 • Faktury i ich korekty.
 • Właściwy kurs walutowy.
 • Termin rozliczenia.
 • Rozliczanie zaliczek eksportowych.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.
 • Jak rozróżnić WDT oraz eksport towarów (przykładowo czy możemy mieć do czynienia z WDT kiedy kontrahent ma siedzibę poza UE).

4. Import towarów

 • Pojęcie importu.
 • Miejsce opodatkowania.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Prawo do odliczenia (czy w imporcie faktura jest podstawą odliczenia podatku naliczonego?).

5. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona (WTT)

 • Jaki jest cel jej stosowania, jakie daje korzyści.
 • Definicja oraz warunki stosowania.
 • Na co należy zwrócić uwagę.
 • Rozliczanie transakcji w deklaracji (JPK) oraz informacji podsumowującej poszczególnie gdy jesteśmy: pierwszy, drugim lub trzecim podmiotem w łańcuchu.
 • Jakie elementy powinna zawierać faktura.

6. Transakcje łańcuchowe

 • Podstawowe zasady.
 • W jaki sposób zidentyfikować, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw?
 • „Test na łańcuch dostaw” czyli co sprawdzić, aby ustalić czy mamy do czynienia z transakcją łańcuchową.
 • Dostawa ruchoma oraz nieruchoma oraz konsekwencje opodatkowania.
 • Obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej.
 • Czy możemy mieć obowiązek rejestracji i rozliczenia VAT w innym kraju w związku z dokonywanymi transakcjami łańcuchowymi? Jak to zweryfikować?
 • Komu przypisać transport?

7. Import oraz eksport usług

 • Miejsce opodatkowania.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.

Zagadnienia zostaną omówione na przykładach praktycznych.

Zapraszamy serdecznie!

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander S.A.  40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej trzy dni przed szkoleniemRezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000