Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
444,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

GOSPODARKA I POLITYKA MAJĄTKOWA W SPECYFICE PODMIOTÓW LECZNICZYCH

28 maja 2024r.

  szkolenie online 8 godz. lekcyjnych

od godz. 10:00

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych podmiotów leczniczych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca – Pani Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

Odpłatność:

444 zł. - od osoby
400 zł. - członkowie WSPIERAJĄCY  SKwP O/O w Koszalinie z opłaconą bieżącą składką będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia

 1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej
 • definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja
 • Klasyfikacja Środków Trwałych
 • Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, KSR 11 „Środki trwałe”)
 1. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej
 • polityka rachunkowości
 • ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem
 • kompetencje podmiotu tworzącego spzoz w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem)
 1. Ewidencja inwestycji i zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w ramach dotacji i innych bezzwrotnych form finansowania zewnętrznego
 • jak zapewnić odrębną ewidencję
 • kiedy amortyzacja darowanych/dotowanych składników majątku jest KUP/NKUP
 • jak korygować odpisy amortyzacyjne wskutek stwierdzenia błędu, zwrotu otrzymanego środka trwałego, uzyskania refundacji własnych nakładów
 • wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans
 1. Inwentaryzacja majątku
 • inwentaryzacja środków trwałych według KSR nr 11
 • zalecenia KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów
 • inwentaryzacja WNiP
 • wewnętrzne procedury jednostki (instrukcja inwentaryzacyjna)
 • inwentaryzacja majątku w ewidencji pozabilansowej
 • spis z natury czy weryfikacja – jak ustalić właściwą formę inwentaryzacji
 • uproszczenia w inwentaryzacji i elektronizacja procesów – jak usprawnić przebieg i rozliczenie inwentaryzacji
 • inwentaryzacja ciągła
 1. Prezentacja majątku rzeczowego i jego wartości w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT
 • środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość
 • środki trwałe obce, w leasingu finansowym i operacyjnym, użytkowane, dzierżawione
 • zapasy w aptece, magazynach, oddziałach, dary
 1. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
 • środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • zwrot nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu do podmiotu tworzącego, sprzedaż majątku otrzymanego przez 2011 rokiem – kiedy korygujemy wartość funduszu założycielskiego
 • dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie
 • amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce
 • drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne; zasady ewidencji i amortyzacji
 • dzierżawa czy leasing finansowy
 1. Przykładowe rozwiązania i procedury
 2. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto

SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Koszalinie (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000