Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
NOWY NABÓR!
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4535,- zł od osoby
4080,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę
i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie Zawodowej Etyki
w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. doświadczenie zawodowe, sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia),
 1. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
  w zawodzie księgowego,
 2. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM:

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

Moduł VI     Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
i technologii IT - 72 godziny lekcyjne

Moduł VII    Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami
i analizy finansowej - 44 godziny lekcyjne

Moduł VIII  Sprawozdania finansowe - 32 godziny lekcyjne

Moduł IX     Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
- 44 godziny lekcyjne

Moduł X       Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

 

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
i technologii IT

6.1       Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi

6.2       Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki

6.3       Odroczony podatek dochodowy

6.4       Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.5       Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.6       Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.7       Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.8       Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej
w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

 

Moduł VII   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej

7.1       Rachunek kosztów

7.2       Podstawy rachunkowości zarządczej

7.3       Podstawy zarządzania finansami

7.4       Elementy analizy finansowej

 

Moduł VIII   Sprawozdania finansowe

8.1       Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych

8.2       Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości

8.3       Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8.4       Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie

8.5       Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności

8.6       Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

 

Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

9.1       Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

9.2       Podatek od towarów i usług

9.3       Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych

9.4       Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe

 

Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

10.1     Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej

10.2     Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie

prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania

10.3     Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego -
w zakresie obowiązków sprawozdawczych)

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu wynosi 204 godzin lekcyjnych w tym egzamin (4 godziny). Zajęcia odbywać się będą w piątki od 16.00 - max. 20.30 i soboty od 8.30 - max. 16.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi:
4535,-zł.

Organizator zastrzega sobie, w wyjątkowych sytuacjach, przeprowadzenie do 30% zajęć w formie online.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Egzamin na głównego księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 4 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (121101).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

Santander Bank Polska Oddział Koszalin

Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 

Opis efektów kształcenia:

 1. a) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba zna:

W1      podstawy prawne z obszaru rachunkowości,

W2      zasady dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,

W3      zasady sporządzania sprawozdań finansowych,

W4      przepisy prawa podatkowego i gospodarczego niezbędne do prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,

W5      podstawy analizy finansowej,

W6      zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania dla celów zarządczych,

W7      podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,

W8      zasady etyki zawodowej księgowych zapisane w Kodeksie Zawodowej Etyki
w Rachunkowości SKwP,

W9      wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych rachunkowości.

2) Nabycie umiejętności zawodowych

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi:

U1      kwalifikować operacje gospodarcze do ujęcia w księgach rachunkowych
i dokonywać ich ewidencji, stosując zasady (politykę) rachunkowości jednostki oraz weryfikować poprawność ich ujęcia,

U2      kalkulować koszt wytworzenia produktu i weryfikować poprawność kalkulacji,

U3      wykonywać i weryfikować czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych,

U4      przyporządkować obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat oraz weryfikować poprawność przyporządkowania,

U5      przyporządkować salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie oraz weryfikować poprawność przyporządkowania,

U6      identyfikować i omawiać zakres  ujawnień w informacji dodatkowej,

U7      omówić zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,

U8      omówić zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale  (funduszu) własnym,

U9      analizować sprawozdania finansowe,

U10    omówić rachunek kosztów dla celów zarządczych,

U11    zarządzać finansami.

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł głównego księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że jest:

K1      gotowa do wykazywania inicjatywy i samodzielności przy przedstawianiu informacji pochodzących z systemu rachunkowości różnym interesariuszom,

K2      gotowa do prezentowania postawy przedsiębiorczości i do samodzielnego komunikowania potrzeb informacyjnych wobec innych komórek jednostki,

K3      świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego,

K4      zainteresowana kształtowaniem wizerunku księgowego jako zawodu zaufania publicznego.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000