Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
grudzień 2020
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3500,- zł od osoby
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie odpowiednich umiejętności:

  • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
  • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych związanych m.in. z leasingiem, nieruchomościami inwestycyjnymi, instrumentami finansowymi, kontraktami długoterminowymi oraz odroczonym podatkiem dochodowym,
  • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
  • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
  • sporządzanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań oraz przeprowadzanie ich analizy,
  • kontrolowanie poprawności ustalania zobowiązań podatkowych, sporządzania deklaracji i innych formularzy podatkowych,
  • interpretowanie i właściwe stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego i gospodarczego,
  • zarządzanie finansami jednostki i stosowanie nowoczesnych narzędzi systemów informacyjnych.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

-zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub

-zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub

-certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub

-tytułem magistra o specjalności rachunkowości lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia lub

-tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM:

MODUŁ VI   ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT

1. Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
2. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
3. Odroczony podatek dochodowy
4. Wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych
5. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6. Kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych
7. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych
8. Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych
9. Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

MODUŁ VII   RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZADCZEJ I ZARZADZANIA FINANSAMI

1. Rachunek kosztów
2. Podstawy rachunkowości zarządczej
3. Podstawy zarządzania finansami

MODUŁ VIII  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

1. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
2. Rachunek przepływów pieniężnych
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4. Sprawozdanie z działalności
5. Konsolidacja sprawozdań finansowych
6. Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej

MODUŁ IX   PRAWO PODATKOWE - Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
2. Podatek od towarów i usług - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
3. Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
4. Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

MODUL X   PRAWO GOSPODARCZE - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
2. Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu wynosi 204 godzin lekcyjnych w tym egzamin (4 godziny). Zajęcia odbywać się będą w piątki od 16.00 - max. 20.30 i soboty od 8.30 - max. 16.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi:
3500,-zł (trzy tysiące pięćset złotych)

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Egzamin na głównego księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 4 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (121101).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

Santander Bank Polska Oddział Koszalin

Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000