Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.01.2021
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1550,- zł od osoby

INFORMACJE OGÓLNE

Kurs odbędzie się w formie online tj. szkolenie transmitowane „na żywo” . Do wzięcia udziału w kursie potrzebować Państwo będą jedynie dostępu do sprzętu (komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie z funkcją dźwięku). Wszelkie materiały będą udostępniane Państwu na bieżąco drogą elektroniczną.

Egzamin końcowy odbywa się w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Oddziału!

CEL:
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestarzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs I stopnia jest kursem od podstaw, dlatego osoby posiadające wykształcenie kierunkowe - technik ekonomista, technik rachunkowości, bądź wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości lub ekonomii, mogą rozpocząć ścieżkę certyfikacji od stopnia II, bez konieczności zaliczenia wcześniej stopnia I.

Cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez zdobycie umiejętności:
posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego,
znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT i podatkami dochodowymi oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.

PROGRAM:
Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Księgi rachunkowe
1.7 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9 Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy
o rachunkowości
1.11 Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku
zysków i strat)
1.12 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1. System podatkowy w Polsce
2.2 VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
2.3 Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne zajęć  dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) w tym egzamin (2 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu:

- piątki w godz. 16.00 - max 20.30;

- soboty w godz. 8.30 - max 15.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszt pomocy naukowych (skryptów) wynosi:

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszt pomocy naukowych (skryptów) wynosi:
Cena za jedną osobę - 1550 zł

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pisemny egzamin.
Egzamin na księgowego jest egzaminem pisemnym i przebiega w formie stacjonarnej zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 2 godziny lekcyjne.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).
Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.
*Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:
Santander Bank Polska Oddział w Koszalinie
Nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000