Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
25.10.2019
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3100,- zł od osoby

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie odpowiednich umiejętności.

 • ocena poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • przygotowanie deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,

Zakłada się, że kandydatami na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie.

Słuchaczami mogą być osoby:

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowe potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia (księgowy), uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą określoną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM:

MODUŁ III RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
 2. Wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych
 3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
 4. Rozrachunki
 5. Materiały i towary
 6. Niefinansowe aktywa trwałe
 7. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 8. Kapitały (fundusze) własne
 9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
 11. Wynik finansowy
 12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

MODUŁ IV PRAWO PODATKOWE

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
 4. Podatki kosztowe i opłaty
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

MODUŁ V WYBRANE PROBLEMY PRAWA PRACY, UBEZPIECZEŃ SPÓŁECZNYCH I PRAWA GOSPODARCZEGO

 1. Prawo pracy
 2. Prawo ubezpieczeń społecznych
 3. Prawo gospodarcze

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu wynosi 184 godziny lekcyjne zajęć wykładowo- dydaktycznych w tym egzamin ( 4 godziny), które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w piątki w godz. 16.00 - max 20.30 i soboty w godz. 8.30 - max. 16.00.

Koszt uczestnictwa w kursie w tym koszty pomocy naukowych (skryptów) wynosi  3100,-zł (trzy tysiące sto złotych).

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

DODATKOWE INFORMACJE:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Egzamin na specjalistę ds. rachunkowości jest egzaminem pisemnym i przebiega zgodnie z postanowieniami regulaminu Komisji Egzaminacyjnej Instytutu, trwa 4 godziny lekcyjne.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze § 22 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości (241103).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzone dokumentami.

* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu na konto:

 • Santander Bank Polska Oddział KoszalinNr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

 

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000