Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.11.2020
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł Cena dla członków wspierających

INFORMACJA OGÓLNA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 14:30 (7 godzin lekcyjnych).

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line, tj. szkolenie transmitowane „na żywo” zaproszonym uczestnikom. Dzień lub dwa dni przed szkoleniem uczestnik  otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie (link) do wydarzenia. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia – klikając w podany link, loguje się do platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy wraz z zaproszeniem na szkolenie otrzymają materiały w wersji elektronicznej. Materiały te będą także wyświetlane przez prowadzącego podczas szkolenia. Do udziału w szkoleniu będą potrzebować Państwo sprzętu z funkcją dźwięku (komputer, laptop, tablet itp.) oraz dostępu do Internetu.

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Opera.

PROGRAM SZKOLENIA:

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, których pakiet Ministerstwo Finansów nazwało VAT SLIM, zapewne dlatego, że zdaniem fiskusa, zmiany mają na celu ułatwienie rozliczenia podatku VAT.

Szczególnie istotne zmiany dotyczyć będą:

- zasad rozliczania faktur korygujących,

- możliwości wyboru stosowania kursu walutowego dla potrzeb rozliczania podatku VAT,

- zasad określania kwoty granicznej dla stosowania obowiązkowej podzielonej płatności,

- zasad kompensowania faktur objętych obowiązkową podzieloną płatnością,

- opodatkowania zaliczek na dostawy stanowiące eksport towarów,

- okresu odliczenia podatku VAT naliczonego,

- możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług noclegowych,

- rozszerzenie zakresu rachunków bankowych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.

Pakiet VAT Slim obejmuje jeszcze szereg innych zasadniczych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które zapewne wpłyną na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT. Wiele zmian ma charakter doprecyzowujący uchwalone wcześniej z niewystarczającą dbałością przepisy.

Dodatkowo omówiony zostanie zakres zmian w nowej formie pliku JPK_VAT. W szczególności uwagę poświęcimy grupom towarów i usług (tzw. GTU) oraz typom dokumentów oraz transakcji, jakie należy określić wypełniając nowy format pliku JPK_V7M(K), w tym w świetle możliwych kar przewidzianych w nowowprowadzanych regulacjach.

Żeby zapoznać się w pełni z tym obszernym pakietem zmian, zapraszamy Państwa na niniejsze szkolenie.

 1. Nowa deklaracja VAT od lipca 2020 r. – Deklaracja VAT-7(K) oraz struktura JPK_VAT w jednym
 2. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)
 3. którzy podatnicy będą dostarczać nową strukturę JPK_V7 od lipca 2020 r.?
 4. umówienie poszczególnych pozycji oraz logiki struktury
 5. nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:

- rozszerzenie informacji o NIPie kontrahenta,

- grupy towarowo-usługowe,

- nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

- nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,

- inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży,

 1. nowe oznaczenia dokumentów zakupu:

- opisy specyficznych rodzajów zakupu,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

 1. jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
 2. Zasady korygowania JPK_V7M(K),
 3. a) nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie,
 4. b) korekta inicjowana przez organ podatkowy - zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

- jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?

- jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?

- czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

 1. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących:

1) Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących do końca 2020 r.

 1. a) korekty podatku VAT in plus i in minus:

- przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie wystawcy faktury korygującej,

- przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie nabywcy,

- przyczyna korekty a kurs walutowy korekty,

 1. b) obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę:

- data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, a moment dokonania korekty podatku VAT należnego,

- sytuacje, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,

- trudności w doręczeniu faktury korygującej a możliwość pomniejszenia podatku VAT należnego

2) Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.

 1. a) zniesienie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:

- jakie dokumenty będą wymagane do pomniejszenia podatku VAT należnego?

- w jakich sytuacjach gromadzenie dokumentacji korekty nie będzie wymagane?

- w jakim okresie rozliczeniowym będzie dokonywane pomniejszenia podatku VAT należnego przez sprzedawcę i nabywcę?

 1. b) doprecyzowanie zasad rozliczania korekt in plus:

- okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,

- okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów,

- okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania dla WNT.

 1. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT

1) Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:

 1. a) kurs walutowy stosowany dla określenia wielkości podstawy opodatkowania oraz przeliczenia podatku VAT:

- transakcje sprzedaży,

- moment wystawienia faktury a kurs walutowy

- translacje objęte odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.) a kurs waluty,

 1. b) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego,

2) Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:

 1. a) możliwość wyboru metody stosowania kursu walutowego:

- jakie możliwości wyboru metod stosowania kursu walutowego będzie miał podatnik VAT?

- przez jaki okres czasu będzie stosowana nowa metoda rozliczania kursu walutowego?

- czy nowe zasady będą dotyczyć również faktur korygujących?

 1. b) nowe zasady od 2021 roku a kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT i dla potrzeb podatku dochodowego,

III. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów:

1) Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:

 1. a) okres między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów w kontekście stosowania stawki VAT 0%,
 2. b) zasady korygowania stawki VAT dla zaliczek na eksport towarów,
 3. c) specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie.

2) Nowe zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:

 1. a) wydłużenie okresu między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dającego możliwość stosowanie stawki VAT 0%,
 2. b) specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie – czy nadal będzie możliwy?.
 3. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT

1) Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT do końca 2020 r.

 1. a) warunki odliczenia VAT,
 2. b) moment otrzymania faktury – jak ustalić datę wpływy faktury do firmy?
 3. c) data wpływu faktury - data odebrania przez pracownika (ewentualnie inną osobę), czy data wpływu do centrali lub do księgowości firmy?:

- faktury odbierane w siedzibie firmy,

- faktury odbierane przez pracowników terenowych firmy,

- faktury odbierane przez pracowników w trakcie delegacji,

- faktury odbierane przez pracowników firm zewnętrznych (współpracujących) lub inne podmioty trzecie.

 1. c) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT

2) Zmiana ograniczenia czasowego odliczenia podatku VAT od 2021 r.

 1. a) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT od 2021 r.
 2. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych
 3. Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.
 4. a) w jakich sytuacjach będzie można odliczyć podatek VAT od usług noclegowych od 2021 roku?
 5. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności

1) Limit 15.000 zł wg nowych przepisów od 2021 r.

 1. a) likwidacja odniesienia limitu 15.000 zł do limitu zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
 2. b) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,

2) Kompensata a obowiązkowa podzielona płatność od 2021 r.:

 1. a) ograniczone możliwości stosowania potrącenia wierzytelności do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności do końca 2020 r.
 2. b) znaczne rozszerzenie możliwości stosowania kompensaty do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności od 2021 r.

3) Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.

VII. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych

1) Zmiany danych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.

 1. a) rozszerzenie zakresu rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych
 2. b) rezygnacja z publikowania w rejestrze podatników VAT czynnych niektórych danych wrażliwych,

VIII. Zmiana zasad wydawania WIS

1) WIS od 2021 r.

 1. a) rozszerzenie zakresu nomenklatur statystycznych dla klasyfikowania towarów w WIS,
 2. b) ograniczenie wydawania WIS w sytuacji w gdy wniosek o wydanie WIS dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
 3. c) ograniczenie zakresu ochrony WIS.
 4. Pozostałe zmiany porządkujące:

1) Poprawki dotyczące zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych

2) Zmiany dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania

3) Doprecyzowanie zasada braku możliwości zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów

*z uwagi na zmianę wykładowcy program zostanie omówiony jeśli chodzi o ogólną tematykę, ale może być trochę zmodyfikowany.

CENA:

Koszt szkolenia za jedną osobę wynosi 300 zł / cena dla członków wspierających SK to 270 zł/os.

Wpłat prosimy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonania opłaty przed szkoleniem (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl)
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

WYKŁADOWCA:

Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; od ponad 10 lat związany z Oddziałem Wielkopolskim SKwP, w którym prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe).

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000