Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
Trwa Nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3900,- zł od osoby
3510,- zł Cena dla członków
Zapisz się

RACHUNKOWOSC- WIEDZA PRAKTYCZNA BEZ TAJEMNIC.

Wiedzieć i rozumieć to rzetelnie i pewnie działać w zawodzie.

Szkolenie uzupełniające wiedzę podstawową w zakresie rachunkowości.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie .

Szkolenie  przeznaczone jest dla

 • entuzjastów rachunkowości,
 • pracowników działów księgowych w jednostkach gospodarczych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego,
 • osób przygotowujących się do wszelkich egzaminów z zakresu rachunkowości ( certyfikat III stopnia), w tym kandydatów na biegłych rewidentów,
 • osób, które pragną wykonywać zawód ze zrozumieniem.

Cel szkolenia.

Celem szkolenia  jest zaprezentowanie w szerokim zakresie, praktycznych elementów  zawodu księgowego na różnych etapach jego wykonywania. Szkolenia  zapewnia uporządkowanie całości wiedzy związanej z systemem rachunkowości, źródłami finansowania jednostki  oraz zapewnieniem rzetelności i poprawności ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej jednostki.

Nasi wykładowcy, praktycy i entuzjaści rachunkowości, przedstawią wszystkie praktyczne aspekty jej stosowania.

Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia pozwolą zrozumieć elementy merytoryczne i  logiczne systemu rachunkowości a co za tym idzie dadzą podstawę do  właściwej oceny oferowanych jednostkom systemów komputerowych realizujących funkcje księgowe.

 

Czas i koszt szkolenia .

 • Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów i ćwiczeń.
 • Czas trwania to 17 spotkań po 12 godzin w sobotę i niedzielę
 • Koszt 3 900,00 zł łącznie z materiałami .
 • Szkolenie będzie trwać 5 miesięcy.
 • Można płacić ratalnie  .
 • Uczestnicy uzyskają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu tematycznego omówionego w trakcie jego trwania oraz wymiarem godzin.

 

PROGRAM SZKOLENIA.

 1. Tworzenie modelu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej.
 • Elementy kompletnego i rzetelnego systemu rachunkowości jednostki.
 • Wymogi rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
 • Zasady tworzenia urządzeń ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze.
 • Zestawienie obrotów i sald jako źródło informacji sprawozdawczej jednostki.
 • Polityka rachunkowości jako opis modelu rachunkowości jednostki ( w tym warunki zmiany polityki rachunkowości KSR 7), zasady tworzenia z uwzględnieniem wielkości jednostki oraz przedmiotu jej działalności,
 • Pierwsze i kolejne otwarcie ksiąg.
 • Zamknięcie ksiąg z uwzględnieniem przyczyn zamknięcia.
 • Inwentarz i potwierdzenie jego  istnienia poprzez inwentaryzację.
 • Rozliczenie i ujęcie w księgach wszelkich różnic inwentaryzacyjnych.

 

 1. Przychody i koszty jednostki
 • Przychody : definicje, zakres i ich klasyfikacja oraz udokumentowanie w tym omówienie  – KSR 15.
 • Koszty: definicje, zakres i podział kosztów oraz ich udokumentowanie.
 • Krąg kosztów.
 • Wariant I ewidencji kosztów- tylko na kontach zespołu 4.
 • Wariant II ewidencji kosztów - na kontach zespołu 4 i koncie 490.
 • Wariant III ewidencji kosztów- na kontach zesp.4 i 5 oraz na koncie 490.
 • Rachunek zysków i strat sporządzany metodą porównawczą.
 • Rachunek zysków i strat sporządzany metodą kalkulacyjną.
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów , różnica stanu produktów i obroty wewnętrzne
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • Kontrakty długoterminowe( KSR 3)
 • Odroczony podatek dochodowy ( KSR 6)-aktywa i rezerwy

 

 1. Majątek trwały jednostki.
 • Majątek trwały w UOR, KRS 11 i w prawie podatkowym.
 • Klasyfikacja majątku trwałego.
 • Wycena wartości początkowej majątku trwałego.
 • Amortyzacja a umorzenie.
 • Utrata wartości aktywów (KSR 4).
 • Inwestycje w tym nieruchomości inwestycyjne.
 • Leasing najem, dzierżawa( KSR 5)
 • Rozliczenie środków trwałych objętych finansowaniem zewnętrznym.
 • Inwentaryzacja majątku trwałego.

 

 1. Majątek obrotowy
 • Materiały – klasyfikacja, wycena i ewidencja.
 • Obrót towarowy – ogólne zasady ewidencji towarów, wycena, inwentaryzacja i jej rozliczenie
 • Wyroby gotowe- klasyfikacja, wycena i ewidencja ( KSR – 13).
 • Należności (Stanowisko KSR 9).
 • Utrata wartości aktywów (KSR 4).
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
 • Inwestycje krótkoterminowe.
 • Inwentaryzacja majątku obrotowego (stanowisko KSR 5).

 

 1. Kapitał własny
 • Tworzenie jednostek gospodarczych i ich kapitały( fundusze) podstawowe.
 • Kapitały( fundusze) zapasowe i rezerwowe.
 • Funkcje kapitału z aktualizacji wyceny ( wycena w wartości godziwej).
 • Wynik lat ubiegłych (błąd podstawowy).
 • Wynik okresu i jego podział.
 • Zaliczkowy podział zysku

 

 1. Zobowiązania
 • Zobowiązania definicje i
 • Rezerwy na zobowiązania (KSR 6).
 • Rozliczenia z pracownikami( z tym z tytułu wynagrodzeń).
 • Rozliczenia publiczno prawne /w tym z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne/
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Przychody przyszłych okresów.

 

 1. Różnice kursowe.

 

 1. Sprawozdanie finansowe
 • Wymogi rozdziału  5 i 6
 • Załączniki 1,4 i 5 do uor.
 • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych -rozdział 7 uor.

 

 1. Bilans- zasady sporządzania – w tym główne nieprawidłowości.
 • Analiza zamknięcia ksiąg.
 • Kompletność Inwentaryzacji składników aktywów i pasywów.
 • Wycena bilansowa składników majątkowych (KSR 13) (KSR 4).
 • Wielkości szacunkowe i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym (KRS 7, KSR 6).
 • Rezerwy i inne składniki szacunkowe.
 • Prezentacja kapitału własnego.

 

10. Rachunek zysków i strat.

 • Wariant porównawczy,
 • Wariant kalkulacyjny.
 • Rozróżnienie przychodów i kosztów działalności operacyjnej /statutowej/ , pozostałej działalności oraz działalności finansowej.
 • Pozycje w rachunku zysków i strat prezentowane per saldo.

 

11. Podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym (KSR 2)

 • Podatek bieżący.
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 • Rezerwa na odroczony podatek dochodowy.

 

12. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

 • Prezentacja zmian we wszystkich pozycjach kapitałów.
 • Prezentacja wyniku z lat ubiegłych.

 

13. Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty ( KSR 1)

 • Metoda bezpośrednia .
 • Metoda pośrednia.

 

14. Informacja dodatkowa .

 • Wariant pełny.
 • Warianty uproszczone.

 

15. Sprawozdanie z działalności jednostki ( KSR 9)

 

16. Etyka zawodowa jako baza zawodu księgowego.

 

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000