Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
8 maja
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
online
Opłata:
1600,- zł od osoby
1440,- zł Cena dla członków wspierających

Rachunkowość Zarządcza ( kontroler finansowo - księgowy)

(80 godz. zajęć dydaktycznych) - ON -LINE

Planowane rozpoczęcie kursu 08.05.2024r. godz. 16:00

 

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się kontrolą finansową w zakładzie pracy, w tym także do głównych księgowych, czyli
osób zajmujących się prawidłowością systemu kontroli finansowo-księgowej.
Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności tworzenia budżetów, jako metody zarządzania i sprawowania nadzoru.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:

1600 zł - od osoby
1440 zł - członkowie wspierający O/O w Koszalinie będący płatnikiem za szkolenie
Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

1.Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
-wprowadzenie do rachunkowości zarządczej oraz podmiot i przedmiot rachunkowości zarządczej
-rachunek kosztów wprowadzenie - koszt - ujęcie ewidencyjne i zarządcze, klasyfikacja kosztów, ewidencja kosztów, ustalanie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i porównawczą rachunku zysków i strat
-zasady rozliczania kosztów
-kalkulacje kosztów-zadania, obiekty, jednostki, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
-rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych
-próg rentowności,
-rachunki decyzyjne,
-systemy rachunku kosztów ukierunkowane na zarządzanie (rachunek kosztów jakości, rachunek kosztów cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, strategiczna karta wyników, rachunek kosztów klienta, rachunek kosztów apriorycznych ect.)
2.Budżetowanie w przedsiębiorstwie
-budżet jako instrument zarządzania,
-budżety operacyjne,
-budżety finansowe,
-odchylenia pomiędzy planem, a wykonaniem (istotne, nieistotne)
3. Analiza kosztów i interpretacja
-analiza kosztów rodzajowych
-analiza kosztów działalności gospodarczej
-analiza i interpretacja odchyleń kosztów
4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
-wstępna analiza sprawozdań finansowych
-analiza dynamiki i struktury sprawozdań finansowych
-analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, rentowności, obrotowości, zadłużenia)
-model Du Ponta
5.Audyt wewnętrzny (kontroler finansowo-księgowy)
-rewizja sprawozdań finansowych,
-badanie sprawozdań finansowych jako przedmiot badania biegłego rewidenta (ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz. U. z 2020 r. poz. 1415),
-etapy procesu badania sprawozdań finansowych,
-sprawozdanie z badania,
-opinia (bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, negatywna)

ILOŚĆ GODZIN

80 godzin lekcyjnych

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy
1 08.05.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
2 15.05.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
3 18.05.2024r. sobota 5 08:00 – 12:00 15 min.
4 22.05.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
5 25.05.2024r. sobota 5 08:00 – 12:00 15 min.
6 29.05.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
7 05.06.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
8 12.06.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
9 15.06.2024r. sobota 5 08:00 – 12:00 15 min.
10 19.06.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
11 26.06.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
12 29.06.2024r. sobota 5 08:00 – 12:00 15 min.
13 03.07.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
14 10.07.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
15 13.07.2024r. sobota 5 08:00 – 12:00 15 min.
16 17.07.2024r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.

TRYB ZAJĘĆ

  • system popołudniowy wg harmonogramu

 

WYKŁADOWCA: dr Wojciech Naruć

Uwaga!

  • W przypadkach uzasadnionych Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć.
  • Jednostka dydaktyczna oznacza 45 min. zajęć.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander S.A.  40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Koszalinie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652)

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Serdecznie zapraszamy!

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000