Miasto:
Koszalin
Miejsce:
ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin
Termin rozpoczęcia:
NOWY NABÓR!
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
790,- zł od osoby
Zapisz się

CEL:

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poznanie aktualnie obowiązujących przepisów. Dla ułatwienia zrozumienia omawianych zagadnień i mechanizmów, zajęcia prowadzone będą w formie wykładów połączonych z warsztatami. Podczas zajęć słuchacze otrzymają niezbędne akty prawne i materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami podanymi w trakcie wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą zadań praktycznych.

Kurs kierowany jest do osób, które nie miały wcześniej do czynienia z podatkiem dochodowym, jak i do osób które chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM:

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć (2 zjazdy) z zakresu:

1. Wyłączenia przedmiotowe w podatkach dochodowych
2. Zakres obowiązku podatkowego
a) nieograniczony obowiązek podatkowy
b) ograniczony obowiązek podatkowy
3. Źródła przychodów
a) stosunek pracy i stosunki pokrewne
b) działalność wykonywana osobiście
c) pozarolnicza działalność gospodarcza
d) nieruchomości lub ich części
e) najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa
f) kapitały pieniężne i prawa majątkowe
g) odpłatne zbycie
4. Przedmiot opodatkowania
a) pojęcie dochodu
b) sposób rozliczania straty
5. Działalność gospodarcza w podatku dochodowym ze szczególnym uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej
6. Sposób opodatkowania

a) zasady ogólne
b) podatek liniowy
c)uproszczone opodatkowanie - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
7. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
a) moment powstania przychodu
b) rodzaje przychodów z działalności gospodarczej
c) katalog wyłączeń z przychodów
8. Różnice kursowe - zasady ustalania
9. Koszty uzyskania przychodów - definicja, warunki jakie musi spełniać wydatek by mógł być uznany za koszty uzyskania przychodów, zasady potrącania kosztów z poszczególnych źródeł
10.Potrącalność kosztów w czasie

a) koszty bezpośrednie
b) koszty pośrednie
11. Korekta kosztów uzyskania przychodów
12. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - definicja

a) warunki podatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
b) klasyfikacja środków trwałych
c) składniki majątkowe o wartości do 3.500 zł
d) wartość początkowa środków trwałych
e) metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych
f) terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
g) stawki amortyzacyjne
h) ewidencja środków trwałych
14. Leasing w podatku dochodowym
15. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
16. Zasady ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy
17. Zeznania podatkowe
18. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
19. Ewidencja przychodów.

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą w systemie:

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie (2 zjazdy)

Miejsce szkolenia:  siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

DODATKOWE INFORMACJE:

Cena za jedną osobę - 790 zł.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

  • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
  • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000