Miasto:
Koszalin
Miejsce:
Szkolenie stacjonarne/ online
Termin rozpoczęcia:
5-13 kwietnia
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
weekendowy
Opłata:
900,- zł od osoby
810,- zł Cena dla członków wspierających

CEL:

Kurs przeznaczony jest dla osób , które chcą pracować na stanowisku związanym z ewidencją i zarządzaniem środkami trwałymi i WNIP, pracują już na ww. stanowisku , a pragną rozszerzyć swoje wiadomości, pracują na stanowisku samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu  środków trwałych I WNIP. Seminarium prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

PROGRAM:

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć (2 zjazdy) z zakresu:

I. Ewidencja środków trwałych w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego (12 godz.)

1. Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

2. Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych

 • zakup (kraj , import),
 • wytworzenie,
 • nieodpłatne otrzymanie.

4. Nabycie środków trwałych w formie aportu.

5. Dotacja unijna na budowę , zakup środka trwałego.

6. Leasing w księgach korzystającego

 • charakterystyka leasingu finansowego,
 • charakterystyka leasingu operacyjnego,
 • ewidencja księgowa leasingu na przykładach liczbowych.

7. Ulepszenie ,remont , części składowe i peryferyjne.

8. Likwidacja , sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

II. Amortyzacja  środków trwałych ( 8 godz. )

 • pojęcie amortyzacji i umorzenia ,
 • metody amortyzacji bilansowej,
 • metody amortyzacji podatkowe ,
 • nietypowe zdarzenia ( zawieszenie działalności , przekwalifikowanie itp.)

III. Wartości niematerialne i prawne ( 5 godz. )

 • definicja bilansowa i podatkowa,
 • amortyzacja ,
 • ewidencja różnych zdarzeń gospodarczych.

IV. Inwentaryzacja środków trwałych i  WNIP  wraz z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.( 3 godz.)

 • pojęcie , metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
 • komisje inwentaryzacyjne , osoby odpowiedzialne ,itp.
 • arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne
 • rozliczanie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą w systemie:

piątek - w godz. 16.00 - 20.30,  sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy. Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie (2 zjazdy)

Miejsce szkolenia:  siedziba SKwP ul. Zwycięstwa 148, Koszalin (I piętro)

DODATKOWE INFORMACJE:

Cena za jedną osobę - 900,- zł.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

 • Nadesłanie zgłoszenia pocztą, faksem pod numer 94-346-38-27 lub e-mail'em na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl
 • Dokonanie wpłaty na rachunek nr 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 lub gotówką w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

W momencie ustalenia terminu szkolenia prosimy o wpłatę zadatku 200 zł. lub I raty lub wpłatę całości  . Rezygnację należy składać pisemnie na adres szkolenia@koszalin.skwp.pl najpóźniej 1 tyg. przed rozpoczęciem kursu (w przypadku osób, które uiściły zadatek a nie dotrzymały terminu rezygnacji lub nie będą uczestniczyły w zajęciach wpłata nie zostanie zwrócona).

WYKŁADOWCY:

dr Anna Paszkiewicz – biegły rewident, pełni funkcję Wiceprezesa Regionalnej Rady Oddziału Koszalińskiego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jest Prezesem Zarządu SKwP Oddziału Koszalin. Specjalista z zakresu aktywów trwałych, inwentaryzacji, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Wykładowca – praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywała na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora ds. ekonomicznych.

mgr Tomasz Szarpatowski - wieloletni wykładowca, biegły rewident.

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000