Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.10.2020
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
290,- zł od osoby
261,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 14:30 (7 godzin lekcyjnych).

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line, tj. szkolenie transmitowane „na żywo” zaproszonym uczestnikom. Dzień lub dwa dni przed szkoleniem uczestnik  otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail zaproszenie (link) do wydarzenia. Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia – klikając w podany link, loguje się do platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy wraz z zaproszeniem na szkolenie otrzymają materiały w wersji elektronicznej. Materiały te będą także wyświetlane przez prowadzącego podczas szkolenia. Do udziału w szkoleniu będą potrzebować Państwo sprzętu z funkcją dźwięku (komputer, laptop, tablet itp.) oraz dostępu do Internetu.

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Opera.

PROGRAM:

  1. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, wymagane dokumenty. Podstawowe pojęcia. Wykaz podstawowych aktów prawnych. Pojęcie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

   

  1. Formalności związane ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca– w jakim urzędzie składamy wniosek, wymogi formalne – uzupełnianie braków formalnych, obowiązki meldunkowe, czasookresy procedury administracyjnej.

   

   

  1. Szczegółowe omówienie rodzaje tytułów pobytowych. Katalog wiz. Wizy uprawniające
   cudzoziemców do wykonywania pracy.
   Ruch bezwizowy – liczenie terminu.

  Karty pobytu – rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie.
  Cudzoziemiec w procedurze - „stempel w paszporcie”.

   

  1. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

   

  1. Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, modyfikacje zezwoleń na pracę. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń.

   

  1. Zezwolenia na pracę sezonową (zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedura).

   

  1. Przepisy w zakresie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

   

  1. Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP – zatrudnienie pracownicze i cywilnoprawne.

  Zasady wynagradzania cudzoziemców – minimalna stawka wynagrodzenia obowiązująca w 2020 r. Wymiar czasu pracy/liczba godzin, miejsce wykonywania świadczenia zlecenia jako warunki legalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

   

  1. Zasady delegowania cudzoziemców poza terytorium RP.

   

  1. Wymogi prawa pracy – rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca.

   

  1. Przepisy wykroczeniowe.

   

  1.  Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców  w okresie  epidemii SARS - CoV-2.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wykładowca: Michalina Burker - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2007 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Bydgoszczy, od 2017 roku młodszy inspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Członkowie wspierający Stowarzyszenie z opłaconą składką roczną korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000