Zobowiązuję się do pokrycia należności tytułem uczestnictwa w szkoleniu w terminach i kwotach ustalonych przez Organizatora. Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w ofercie szkoleniowej lub stronie internetowej Organizatora) najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszonych uczestników.

Warunkiem udziału w kursie/szkoleniu jest czytelne wypełnienie w całości i przekazanie karty zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu/szkolenia, zmiany miejsca, terminu i formy zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.

W przypadku odwołania kursu/szkolenia przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs/szkolenie otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 

ul. Zwycięstwa 148 (I piętro)
75-613 Koszalin

tel. 94 342 43 85
fax 94 346 38 27

biuro@koszalin.skwp.pl
szkolenia@koszalin.skwp.pl

Santander 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000